Błąd matematyczny M6108Math Error M6108

pierwiastek kwadratowysquare root

Operand w operacji typu kwadratowego jest ujemny.The operand in a square-root operation was negative.

Program kończy pracę z kodem zakończenia 136.Program terminates with exit code 136.

Uwaga

sqrtFunkcja w bibliotece wykonawczej C i Pascal wewnętrzna funkcja sqrt nie generują tego błędu.The sqrt function in the C run-time library and the FORTRAN intrinsic function SQRT do not generate this error. Funkcja C sqrt sprawdza argument przed wykonaniem operacji i zwraca wartość błędu, jeśli operand jest ujemny.The C sqrt function checks the argument before performing the operation and returns an error value if the operand is negative. Funkcja Pascal sqrt GENERUJE błąd domeny matematyczny M6201 zamiast tego błędu.The FORTRAN SQRT function generates the DOMAIN error M6201 instead of this error.