Dodatek MFC MBCS DLL Add-onMFC MBCS DLL Add-on

Obsługa biblioteki MFC i jej bibliotek zestawów znaków wielobajtowych (MBCS) wymaga dodatkowego kroku podczas instalacji programu Visual Studio w Visual Studio 2013 i nowszych.Support for MFC and its multibyte character set (MBCS) libraries requires an additional step during Visual Studio installation in Visual Studio 2013 and later.

Visual Studio 2013: Domyślnie biblioteki MFC zainstalowane w programie Visual Studio 2013 obsługują tylko programowanie w formacie Unicode.Visual Studio 2013: By default, the MFC libraries installed in Visual Studio 2013 only support Unicode development. Aby można było skompilować projekt MFC w Visual Studio 2013, który ma właściwość zestawu znaków ustawioną na Używanie zestawu znaków wielobajtowych lub nie jest ustawiony, potrzebne są biblioteki DLL MBCS.You need the MBCS DLLs in order to build an MFC project in Visual Studio 2013 that has the Character Set property set to Use Multi-Byte Character Set or Not Set. Pobierz bibliotekę DLL w bibliotece MFC wielobajtowej dla Visual Studio 2013.Download the DLL at Multibyte MFC Library for Visual Studio 2013.

Visual Studio 2015: w składnikach Instalatora Visual C++ są zawarte zarówno biblioteki DLL w formacie Unicode, jak i MBCS, ale obsługa MFC nie jest instalowana domyślnie.Visual Studio 2015: Both Unicode and MBCS MFC DLLs are included in the Visual C++ setup components, but support for MFC is not installed by default. Visual C++ i MFC są opcjonalnymi konfiguracjami instalacji w Instalatorze programu Visual Studio.Visual C++ and MFC are optional install configurations in Visual Studio setup. Aby upewnić się, że biblioteka MFC jest zainstalowana, wybierz pozycję niestandardowe w instalatorze i w obszarze Języki programowania upewnij się, że wybrano Visual C++ i Microsoft Foundation Classes dla języka C++ .To make sure that MFC is installed, choose Custom in setup, and under Programming Languages, make sure that Visual C++ and Microsoft Foundation Classes for C++ are selected. Jeśli zainstalowano już program Visual Studio, podczas próby utworzenia projektu MFC zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie Visual C++ i/lub MFC.If you have already installed Visual Studio, you will be prompted to install Visual C++ and/or MFC when you attempt to create an MFC project.

Visual Studio 2017 i nowsze: biblioteki MFC w formacie Unicode i MBCS są instalowane wraz z programowaniem aplikacji klasycznych w języku C++ w przypadku wybrania obsługi MFC i ATL z okienka składniki opcjonalne w programie Instalator programu Visual Studio.Visual Studio 2017 and later: The Unicode and MBCS MFC DLLs are installed with the Desktop development with C++ workload when you select MFC and ATL support from the Optional Components pane in the Visual Studio Installer program. Jeśli instalacja nie obejmuje tych składników, przejdź do pliku | Nowe projekty okno dialogowe, a następnie kliknij link Otwórz Instalator programu Visual Studio .If your installation does not include these components, navigate to the File | New Projects dialog and click the Open Visual Studio Installer link. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie programu Visual Studio.For more information, see Install Visual Studio.

Zobacz teżSee also

Wersje biblioteki MFCMFC Library Versions