Klasa CCmdUIThe CCmdUI Class

Gdy kieruje polecenie Update do programu obsługi, struktura przekazuje programowi obsługi wskaźnik do CCmdUI obiektu (lub do obiektu CCmdUI klasy pochodnej).When it routes an update command to its handler, the framework passes the handler a pointer to a CCmdUI object (or to an object of a CCmdUI-derived class). Ten obiekt reprezentuje element menu lub przycisk paska narzędzi lub inny obiekt interfejsu użytkownika, który wygenerował polecenie.This object represents the menu item or toolbar button or other user-interface object that generated the command. Procedura obsługi aktualizacji wywołuje funkcje składowe CCmdUI struktury za pomocą wskaźnika, aby zaktualizować obiekt interfejsu użytkownika.The update handler calls member functions of the CCmdUI structure through the pointer to update the user-interface object. Na przykład poniżej przedstawiono procedurę obsługi aktualizacji dla elementu menu Wyczyść wszystko:For example, here is an update handler for the Clear All menu item:

void CMyWinApp::OnUpdateEditClearAll(CCmdUI *pCmdUI)
{
   pCmdUI->Enable(m_bClearAllAvailable);
}

Ta procedura obsługi wywołuje Enable funkcję elementu członkowskiego obiektu z dostępem do elementu menu.This handler calls the Enable member function of an object with access to the menu item. Enable sprawia, że element jest dostępny do użycia.Enable makes the item available for use.

Zobacz teżSee also

Instrukcje: Aktualizowanie obiektów User-InterfaceHow to: Update User-Interface Objects