Visual Studio C++ — przykładyVisual Studio C++ Samples

Przykłady dla programu Visual Studio C++ są dostępne w sieci Web.Samples for Visual Studio C++ are available on the web. Firma Microsoft wygenerowała wiele przykładów języka C++, które przedstawiają różne funkcje w wielu technologiach.Microsoft has produced many C++ samples that demonstrate different functionalities across multiple technologies. Poniżej przedstawiono kilka miejsc, w których można znaleźć dodatkowe przykłady:Here are a few of the places to find additional samples:

Zarchiwizowane przykłady języka C++ w witrynie GitHubArchived C++ samples on GitHub

W poprzednich wersjach programu Visual Studio uwzględniono przykładowy kod języka C++.Visual Studio included C++ sample code in previous versions. Przykładowy kod został zainstalowany razem z programem Visual Studio lub jest dostępny jako osobny do pobrania.The sample code was either installed with Visual Studio, or was available as a separate download. Wiele artykułów w naszej dokumentacji odnosi się do tych przykładów.Many articles in our documentation refer to these samples. Nie są już instalowane przez program Visual Studio.They don't get installed by Visual Studio anymore. Zamiast tego repozytorium jest dostępne w serwisie GitHub.Instead, a repository is available on GitHub. W poniższych tabelach znajdują się opisy poszczególnych próbek oraz linki do katalogu przykładowego w repozytorium.The tables below have descriptions for each sample, and links to the sample's directory in the repository.

Ważne

Ten przykładowy kod ma za zadanie zilustrowanie koncepcji i zawiera tylko kod związany z tą koncepcją.This sample code is intended to illustrate a concept, and it shows only the code that is relevant to that concept. Ten kod może nie spełniać wymagań dotyczących zabezpieczeń, które obowiązują w danym środowisku, i nie należy używać go w dokładnie takiej formie, w jakiej jest przedstawiony.It may not meet the security requirements for a specific environment, and it should not be used exactly as shown. Zalecane jest dodawanie do projektów kodu zabezpieczeń i kodu służącego do obsługi błędów w celu zagwarantowania wyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności tych projektów.We recommend that you add security and error-handling code to make your projects more secure and robust. Firma Microsoft udostępnia ten przykładowy kod „w stanie, w jakim jest” bez udzielania żadnych gwarancji.Microsoft provides this sample code "AS IS" with no warranties.

Przykłady ATLATL samples

Przykłady ATL — zaawansowaneATL samples - Advanced

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ActiveDocActiveDoc Pokazuje, jak zaimplementować aktywny serwer dokumentów.Demonstrates how to implement an Active Document Server.
AsynchroniczneAsync Pobiera dane asynchronicznie z adresu URL.Downloads data asynchronously from a URL.
ATLButtonATLButton Tworzy przycisk, który wyświetla się z trzema różnymi mapami bitowymi, w zależności od jego stanu.Creates a button that displays itself with three different bitmaps depending on its state.
ATLDuckATLDuck Pokazuje używanie punktów połączenia z kontrolkami ATL.Demonstrates using connection points with ATL controls.
ATLSecurityATLSecurity Pokazuje, w jaki sposób używać klas zabezpieczeń ATL do sprawdzenia ustawień zabezpieczeń.Shows how to use the ATL security classes to examine security settings.
ATLTraceToolATLTraceTool Wyświetla dane wyjściowe wygenerowane przez ATLTRACE2 makro.Displays the output generated by the ATLTRACE2 macro.
PołączConnect Ilustruje implementację i używanie punktów połączenia (interfejsy IConnectionPointContainer i IConnectionPoint) w środowisku wielowątkowym.Illustrates the implementation and use of connection points (the IConnectionPointContainer and IConnectionPoint interfaces) in a multithreaded environment.
CThreadPoolCThreadPool Pokazuje, jak używać puli wątków w aplikacji oraz jak implementacja puli wątków może poprawić wydajność aplikacji.Shows how to use a thread pool in an application and how implementing a thread pool can improve the application's performance.
DCOMDCOM Pokazuje, jak wywołać obiekt COM (zaimplementowany w usłudze systemu Windows) z wielu klientów uruchomionych na różnych komputerach.Demonstrates how to call a COM object (implemented in a Windows service) from multiple clients, running on different machines.
MFCATLMFCATL Ilustruje, w jaki sposób można używać obiektów ATL COM w programie MFC Server EXE.Illustrates how ATL COM objects can be used in an MFC server EXE.

Przykłady ATL-formantyATL samples - Controls

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ATLFireATLFire Demonstruje sposób tworzenia kontrolki okienkowej przy użyciu biblioteki ATL.Demonstrates how to build a windowed control using ATL.
CDInfoCDInfo Odtwarza ścieżki audio CD i wyświetla informacje o ścieżkach w etykietkach narzędzi i wyświetla wykres kołowy.Plays CD audio tracks and displays information about the tracks in tooltips and a pie chart display.
CyklCirc Tworzy kontrolkę, która pokazuje strony właściwości i rysuje okrąg.Creates a control that demonstrates property pages and draws a circle.
WielokątPolygon Kompiluje formant implementujący niestandardowe właściwości, zdarzenia, strony właściwości i bezpieczeństwo obiektów.Builds a control that implements custom properties, events, property pages, and object safety.
SubEditSubEdit Tworzy z klasy formant systemu Windows.Creates a superclassed Windows control.

Przykłady ATL — ogólneATL samples - General

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ATLCollectionsATLCollections Demonstruje użycie ICollectionOnSTLImpl i CComEnumOnSTL i wdrożenie niestandardowych klas zasad kopiowania.Demonstrates the use of ICollectionOnSTLImpl and CComEnumOnSTL, and the implementation of custom copy policy classes.
ATLConATLCon Pokazuje prosty kontener formantów.Demonstrates a simple control container.
ATLSafeArrayATLSafeArray Pokazuje, jak tworzyć i konserwować SAFEARRAY za pomocą programu CComSafeArray , a także jak przekazywać SAFEARRAY elementy s ze składnika do skryptu.Shows how to create and maintain SAFEARRAYs using CComSafeArray; also how to pass SAFEARRAYs from a component to script.
AutowątekAutoThread Demonstruje użycie CComAutoThreadModule klasy.Demonstrates using CComAutoThreadModule Class.
Sygnał dźwiękowyBeeper Implementuje interfejs odrywania kolekcji/wyliczenia BSTR s.Implements a tear-off interface of a collection/enumeration of BSTRs.
CircCollCircColl Implementuje kolekcję/Wyliczenie obiektów przy użyciu ATL i standardowej biblioteki języka C++.Implements a collection/enumeration of objects using ATL and the Standard C++ Library.
COMMapCOMMap Pokazuje makra wpisów mapy interfejsu COM z obsługą kompilatora COM.Demonstrates COM interface map entry macros with compiler COM support.
CustomStringCustomString Pokazuje, jak używać niestandardowego alokatora pamięci dla programu w CStringT celu zwiększenia wydajności w aplikacji wielowątkowej.Shows how to use a custom memory allocator for CStringT to improve performance in a multithreaded application.
DispSinkDispSink Demonstruje użycie punktu połączenia w interfejsach wysyłania.Demonstrates using a connection point on dispatch interfaces.

Przykłady ATL-OLEDB-konsumentATL samples - OLEDB - Consumer

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
CatDBCatDB Wyświetla informacje o schemacie, takie jak tabele i kolumny, dla dostawców OLE DB.Displays the schema information, such as tables and columns, of OLE DB providers.
DBVIEWERDBViewer Pokazuje aplikację średniego poziomu, która opiera się na CManualAccessor klasie w celu zapewnienia pełnej kontroli nad powiązaniami danych aplikacji.Demonstrates a mid-level application that relies on the CManualAccessor class to take full control of data bindings for your applications.
DynamicConsumerDynamicConsumer Ilustruje użycie dynamicznej metody dostępu i klas zestawu wierszy schematu do odczytu metadanych z bazy danych.Demonstrates using dynamic accessor and schema rowset classes to read metadata from a database.
OdczytajMultiRead Odczytuje za pośrednictwem tabeli w bazie danych przy użyciu wielu wątków.Reads through a table in a database using multiple threads.

Przykłady ATL-OLEDB-dostawcaATL samples - OLEDB - Provider

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
AdvancedPVAdvancedPV Implementuje aktualizowalnego dostawcę OLE DB.Implements an updatable OLE DB Provider. Pokazuje kilka zaawansowanych technik.Demonstrates some advanced techniques.
UpdatePVUpdatePV Implementuje dostawcę OLE DB z możliwością aktualizacji (odczytu/zapisu).Implements an updatable (read/write) OLE DB provider.

Przykłady dla środowiska CLR i języka — Windows FormsCLR and language samples - Windows Forms

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
BirthdayPickerBirthdayPicker Pokazuje, w jaki sposób mechanizm zasobów .NET Framework może być używany w aplikacjach C++.Shows how the .NET Framework resource mechanism can be used in C++ applications. Przedstawiono w nim także niektóre typowe składniki formularzy okien.It also demonstrates some common Window Forms components.
KalkulatorCalculator Implementuje proste Kalkulator kieszonkowy przy użyciu języka C++ i klas Windows Forms .NET Framework.Implements a simple pocket calculator using C++ and the .NET Framework Windows Forms classes.
Bazgroły (przy użyciu MFC)Scribble (using MFC) Implementacja biblioteki MFC przykładu bazgrołów, aktualizowana i rozszerzona w celu uwzględnienia nowych funkcji platformy .NET.An MFC implementation of the Scribble sample, updated and extended to include new .NET functionality.
Bazgroły (Windows Forms)Scribble (Windows Forms) Windows Forms implementacja przykładu bazgrołów, zaktualizowana i rozszerzona w celu uwzględnienia nowych funkcji platformy .NET.A Windows Forms implementation of the Scribble sample, updated and extended to include new .NET functionality.
STLCLRSTLCLR Demonstruje niektóre możliwości dostępne w przypadku korzystania z biblioteki STL/CLR.Demonstrates some of the capabilities available when using the STL/CLR Library.

Przykłady zdarzeń COMCOM events samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
COMEventsCOMEvents Pokazuje obsługę zdarzeń przy użyciu modelu COM.Demonstrates event handling using COM.

Przykłady ComTypeLibfor7ComTypeLibfor7 samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ACDualACDual Dodaje dwa interfejsy do aplikacji automatyzacji.Adds dual interfaces to an Automation application.
ADOSampADOSamp Implementuje jednowarstwową aplikację klient/serwer.Implements a three-tier client/server application.
AllInOneAllInOne Implementuje serwer przy użyciu ATL, uwidacznia kolekcje STL i kontrolowane przez obsługę kompilatora COM w aplikacji MFC.Implements a server using ATL, exposing STL collections, and controlled by compiler COM support in an MFC application.
COMMapCOMMap Pokazuje makra wpisów mapy interfejsu COM z obsługą kompilatora COM.Demonstrates COM interface map entry macros with compiler COM support.
PołączConnect Ilustruje użycie i implementację punktów połączenia ( IConnectionPointContainer i IConnectionPoint interfejsów) w środowisku wielowątkowym.Illustrates the use and implementation of connection points (the IConnectionPointContainer and IConnectionPoint interfaces) in a multithreaded environment.
DCOMDCOM Pokazuje, jak wywołać obiekt COM (zaimplementowany w usłudze systemu Windows) z wielu klientów uruchomionych na różnych komputerach.Demonstrates how to call a COM object (implemented in a Windows service) from multiple clients, running on different computers.
FreeThrdFreeThrd Pokazuje klient wielowątkowy i serwer wolnych wątków z obsługą kompilatora COM.Demonstrates a multithreaded client and free-threaded server with compiler COM support.
InProcInProc Demonstruje aplikację serwera automatyzacji w procesie z obsługą kompilatora COM.Demonstrates an in-process Automation server application with compiler COM support.
LabradorLabrador Implementuje serwer EXE, który nie ma żadnego interfejsu użytkownika.Implements an EXE server that doesn't have any user interface.
MFCCalcMFCCalc Demonstruje aplikację serwera automatyzacji z obsługą kompilatora COM.Demonstrates an Automation server application with compiler COM support.

Przykłady kompilatoraCompiler samples

Przykłady kompilatora — ogólneCompiler samples - General

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ccWrapperccWrapper Demonstruje sposób mapowania flag kompilatora C/C++ z innych kompilatorów do kompilatora Visual C++ (cl.exe).Demonstrates how to map C/C++ compiler flags from other compilers to the Visual C++ compiler (cl.exe).

Przykłady kompilatora — MASMCompiler samples - MASM

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
EuclidStep1EuclidStep1 Czysty projekt C, który demonstruje algorytm Euklidesa do znajdowania największego wspólnego dzielnika.A pure C project that demonstrates Euclid's algorithm for finding the greatest common divisor.
EuclidStep2EuclidStep2 Rozszerzenie EuclidStep1, które jest projektem mieszanym C i MASM.An extension of EuclidStep1 that is a mixed C and MASM project. Algorytm rdzeń Euklidesa jest przenoszony z .c pliku do .asm pliku z .c plikiem wywołującym plik .asm .The core of Euclid's algorithm is moved from the .c file to an .asm file, with the .c file calling into the .asm file.
PrimesStep1PrimesStep1 Czysty projekt C, który demonstruje przesianie Eratostenesa w celu znalezienia numerów pierwszych.A pure C project that demonstrates the Sieve of Eratosthenes to find prime numbers.
PrimesStep2PrimesStep2 Rozszerzenie PrimesStep1, które jest projektem mieszanym C i MASM, który przenosi podstawowy algorytm do .asm pliku.An extension of PrimesStep1 that is a mixed C and MASM project that moves the core algorithm to the .asm file.
PrimesStep3PrimesStep3 Rozszerzenie PrimesStep2, które dodaje oddzielny plik nagłówkowy C i .asm plik dołączany do deklarowania funkcji extern i globalnej struktury danych.An extension of PrimesStep2 that adds a separate C header file and an .asm include file to declare the extern function and global data structure.

Przykłady CRTCRT samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
IDENTYFIKATORACPUID Określa możliwości uruchamiania procesora.Determines the capabilities of the CPU being run.
CRT_Dbg1CRT_Dbg1 Ilustruje podstawowe funkcje debugowania bibliotek uruchomieniowych C.Illustrates the basic debugging features of the C run-time libraries.
CRT_Dbg2CRT_Dbg2 Pokazuje funkcje punktu zaczepienia debugowania w czasie wykonywania w języku C.Demonstrates the C run-time debugging hook functions.
DFACObjsDFACObjs Pokazuje, w jaki sposób używać funkcji _CrtDoForAllClientObjects C Run-Time do iteracji przez połączoną listę obiektów klienta.Shows how to use the _CrtDoForAllClientObjects C run-time function to iterate through a linked list of client objects.
RaportReport Ilustruje funkcje raportu debugowania w czasie wykonywania C.Illustrates the C run-time debugging report functions.
RTCRTC Demonstruje funkcję sprawdzania błędów czasu wykonywania.Demonstrates the run-time error checks feature.
SecureCRTSecureCRT W tym przykładzie pokazano, jak uaktualnić kod, który używał przestarzałych funkcji CRT, aby zwiększyć bezpieczeństwo kodu.This sample demonstrates how to upgrade code that used deprecated CRT functions to increase code security.

Debugowanie próbekDebugging samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
EEAddInEEAddIn Używa interfejsu API dodatku Expression ewaluatora do rozszerania ewaluatora wyrażeń natywnego debugera.Uses the Expression Evaluator Add-In API to extend the native debugger expression evaluator.

Przykłady łączeniaFusion samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ŚledzenieTraceMan Zawiera informacje o zestawach zależnych od aplikacji oraz o stanie zestawów w natywnej pamięci podręcznej Fusion w postaci czytelnej dla człowieka.Provides information about application-dependent assemblies, and the assemblies' state in the native fusion cache, in human readable form.

Przykład HiloHilo sample

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
HiloHilo Hilo to seria artykułów i przykładowych aplikacji.Hilo is a series of articles and sample applications. Umożliwiają one zaprezentowanie możliwości systemów Windows 7, Visual Studio i C++ w celu utworzenia wysokiej wydajności, reagujących aplikacji klienckich.They demonstrate the power of Windows 7, Visual Studio and C++ to build high performance, responsive client applications. Hilo zapewnia zarówno kod źródłowy, jak i wskazówki ułatwiające projektowanie i opracowywanie atrakcyjnych aplikacji systemu Windows z obsługą dotykową.Hilo provides both source code and guidance that will help you design and develop compelling, touch-enabled Windows applications of your own.

Ten przykład został zaktualizowany do Visual Studio 2013.This sample has been updated for Visual Studio 2013. Zawiera ona gorącą poprawkę do pliku AsyncLoaderMemoryManager. cpp (w wierszach 36 i 37), który rozwiązuje typowy problem z awarią.It includes a hot fix to the AsyncLoaderMemoryManager.cpp file (in lines 36 and 37), which addresses a common crash issue.

Przykłady międzynarodoweInternational samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
IMEIME Pokazuje, jak kontrolować tryb edytora Input Method Editor i jak zaimplementować IME Level 3.Demonstrates how to control the Input Method Editor mode and how to implement IME level 3.
SatDLLSatDLL Przedstawia zalecany sposób implementacji zasobów wielojęzycznych w aplikacji Win32.Demonstrates a recommended way to implement multilingual resources in a Win32 application.
UniResUniRes Demonstruje użycie plików zasobów Unicode.Demonstrates the use of Unicode resource files.

Przykłady języków — ogólneLanguage samples - General

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
DaneData Pokazuje prosty dostęp do SQL Database.Demonstrates simple access to a SQL Database.
MEDriverMEDriver Ilustruje użycie zdarzeń COM (wywoływane z niezarządzanego serwera COM) za pośrednictwem otoki .NET Framework, automatycznie generowane z biblioteki typów serwera COM.Illustrates the use of COM events (fired from an unmanaged COM server) through a .NET Framework wrapper, automatically generated from the COM server's type library.
NileNile Demonstruje ASP.NET Web Forms i usługi sieci Web ASP.NET.Demonstrates ASP.NET Web Forms and ASP.NET Web Services.
QStatQStat Pokazuje, w jaki sposób utworzyć bibliotekę DLL, która zawija dostęp do obiektu COM i uwidacznia jego funkcjonalność klientom .NET Framework.Shows how to create a DLL that wraps access to a COM object and exposes its functionality to .NET Framework clients.
BazgrołScribble Demonstruje sposób tworzenia Windows Forms aplikacji MDI przy użyciu języka C++/CLI i klas .NET Framework.Demonstrates how to develop a Windows Forms MDI application using C++/CLI and the .NET Framework classes.
TilePuzzleTilePuzzle Pokazuje współdziałanie między składnikami zarządzanymi (zapisanymi w języku C++ i C#) i składnikami macierzystymi (zapisywana w języku C++ przy użyciu atrybutów COM).Demonstrates interoperability between managed components (written with C++ and C#) and native components (written with C++ using COM attributes).

Przykłady MFCMFC samples

Przykłady MFC — zaawansowaneMFC samples - Advanced

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
CollectCollect Demonstruje klasy kolekcji oparte na szablonach MFC C++ i standardowe wstępnie skompilowane klasy kolekcji.Demonstrates MFC C++ template-based collection classes and standard prebuilt collection classes.
SześcianCube Aplikacja OpenGL używająca kontekstów urządzenia MFC wraz z kontekstami zasobów OpenGL.OpenGL application using MFC device contexts along with OpenGL's resource contexts.
DLLHuskDLLHusk Współużytkowanie wersji biblioteki DLL w bibliotece klas Foundation z aplikacją i niestandardową biblioteką DLL.Sharing the DLL version of the Foundation class library with an application and custom DLL.
DLLScreenCapDLLScreenCap Zwykła Biblioteka DLL, która może być statyczna lub dynamicznie połączona z biblioteka MFC.A regular DLL that can be statically or dynamically linked to the Microsoft Foundation Class Library.
MTGDIMTGDI Pokaz udostępniania zasobów GDI w wielu wątkach przy użyciu obsługi interfejsu pojedynczego dokumentu (SDI) struktury.Demonstration of sharing GDI resources among multiple threads using the framework's single document interface (SDI) support for documents and views.
MTMDIMTMDI Wielowątkowej ilustracja, w której zdarzenia interfejsu użytkownika są przetwarzane w osobnym wątku interfejsu użytkownika.Multithread illustration, where user-interface events are processed in a separate user-interface thread.
MTRecalcMTRecalc Wielowątkowej ilustracja, w której ponowne obliczenia są wykonywane w wątku roboczym.Multithread illustration, where recalculations are done in a worker thread.
MuteksyMutexes Aplikacja oparta na oknach dialogowych, która tworzy dwa CWinThread obiekty i używa ich do wykonywania zadania pod kontrolą użytkownika.Dialog-based application that creates two CWinThread objects and uses them to do a task under the user's control.
SpeaknSpeakn Pokazuje dźwięk multimedialny przy użyciu zasobów zdefiniowanych przez użytkownika.Demonstrates multimedia sound using user-defined resources.

Przykłady MFC — kontrolkiMFC samples - Controls

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
PrzyciskButton Demonstruje użycie aktywnego menu w miejscu, strony właściwości giełdowej i opcji kontrolki pole informacje.Demonstrates use of an in-place active menu, a stock property page, and the About box control option.
CyklCirc Demonstruje podstawowe informacje o kontrolkach ActiveX.Demonstrates ActiveX control basics. Obejmują one malowanie, akcje i właściwości niestandardowe, zasoby i zdarzenia niestandardowe, użycie kolorów i czcionek, stronę właściwości, wartość domyślną strony właściwości oraz przechowywanie wersji.These include control painting, stock and custom properties, stock and custom events, use of colors and fonts, the stock Font property page, the default property page, and versioning.
CmnCtrlCmnCtrl Demonstruje niektóre nowe kontrolki dostępne dla MFC w systemie wiprlhext: przycisk linku polecenia ( CButton ), formant modułu stronicowania () CPagerCtrl , przycisk podziału ( CSplitButton ) i kontrola adresu sieciowego ( CNetAddressCtrl ).Demonstrates some of the new controls available with MFC on wiprlhext: The command link button (CButton), the pager control (CPagerCtrl), the split button (CSplitButton), and the network address control (CNetAddressCtrl).
WystępująContain Pokazuje wizualną edycję aplikacji kontenera.Demonstrates a Visual Editing Container Application.
ObrazImage Pokazuje, jak używać MFC do kompilowania kontrolki ActiveX, która umożliwia asynchroniczne pobieranie danych.Demonstrates how to use MFC to build an ActiveX control that downloads data asynchronously.
KorzystaLicensed Kontrolka, która wymusza korzystanie z licencji w czasie projektowania i w czasie wykonywania.A control that enforces use of a design-time and run-time license.
ZlokalizowaćLocalize Kontrolka z zlokalizowanym interfejsem użytkownika, który demonstruje użycie oddzielnych bibliotek typów i bibliotek dołączanych dynamicznie (dll) dla lokalizacji.A control with a localized user interface that demonstrates use of separate type libraries and resource dynamic-link libraries (DLLs) for localization.
Adres zNetAddr Demonstruje użycie kontrolki "kontroler adresów sieciowych systemu Windows Vista".Demonstrates use of the Windows Vista "Net Address Verifier" control.
SygnałPal Kontrolka wyświetlająca kolory palety.Control that displays the colors of a palette. Pokazuje właściwości tylko do odczytu, trwałe właściwości pobierania/ustawiania, trwałe właściwości sparametryzowane i właściwości obrazu.It demonstrates read-only properties, persistent Get/Set properties, persistent parameterized properties, and picture properties.
WydajnościPush Kontrolka została poddana kontroli z poziomu kontrolki przycisku rysowanego przez właściciela systemu Windows.Control subclassed from a Windows owner-drawn button control. Pokazuje właściwości giełdowe, zdarzenia niestandardowe i posiadaczy obrazu.It demonstrates stock properties, custom events, and picture holders.
RegSvrRegSvr Pokazuje wywołanie kodu samorejestracji.Demonstrates the invocation of Self-Registration Code.
SpinDialSpinDial Kontrolka z wyglądem elementu pokrętła, który pokazuje sprawdzanie poprawności danych strony właściwości.A control with the visual appearance of a spin-dial that demonstrates property page data validation.
TestHelpTestHelp Formant ActiveX, który ma własny plik pomocy i etykietek narzędzi.An ActiveX control that has its own help file and tooltips.
GodzinaTime Formant, który jest niewidoczny w czasie wykonywania i wyzwala zdarzenie czasomierza w ustalonych odstępach czasu.A control that is invisible at run time and fires a timer event at set intervals. Pokazuje funkcje powiadomień i właściwości otoczenia.Demonstrates notification functions and ambient properties.
XListXList Kontrolka, podklasy z pola listy systemu Windows, która wyświetla elementy tekstowe lub bitmapowe.A control, subclassed from a Windows list box, that displays text or bitmap items.

Przykłady MFC — ogólneMFC samples - General

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ObiektyClipArt Katalog ClipArt zawiera przykładowe zasoby, których można użyć do dostosowania wyglądu aplikacji.The ClipArt directory contains sample resources that you can use to customize the appearance of your application.
CmnCtrl1CmnCtrl1 Pokazuje, jak tworzyć i zmieniać style typowych kontrolek systemu Windows przy użyciu klas MFC (część 1).Demonstrates how to create and change the styles of Windows Common Controls using MFC classes (Part 1).
CmnCtrl2CmnCtrl2 Pokazuje, jak tworzyć i zmieniać style typowych kontrolek systemu Windows przy użyciu klas MFC (część 2).Demonstrates how to create and change the styles of Windows Common Controls using MFC classes (Part 2).
Obiektu CTaskDialogCTaskDialog Pokazuje różne funkcje CTaskDialog klasy.Demonstrates various features of the CTaskDialog class.
CtrlBarsCtrlBars Niestandardowy pasek narzędzi i pasek stanu, pasek dialogowe i paleta ruchoma.Custom toolbar and status bar, dialog bar, and floating palette.
CtrlTestCtrlTest Pole listy rozwijanej przez właściciela i menu, kontrolka niestandardowa, przycisk mapy bitowej, formant pokrętła.Owner-draw list box and menu, custom control, bitmap button, spin control.
DBVListDBVList Używa CListView klas i CDaoRecordset w celu zaimplementowania funkcji widoku listy wirtualnej dostępnego dla kontrolki wspólny widok listy.Uses the CListView and CDaoRecordset classes to implement the virtual list view functionality available for the list view common control.
DIBLookDIBLook Demonstruje użycie palet DIB i kolorów.Demonstrates the Use of DIBs and Color Palettes.
DlgCbr32DlgCbr32 Dodawanie paska narzędzi i paska stanu do aplikacji opartej na oknach dialogowych.Adding a toolbar and a status bar to a dialog-based application.
DlgTemplDlgTempl Pokazuje dynamiczne tworzenie szablonów okien dialogowych.Demonstrates the dynamic creation of dialog templates.
DockToolDockTool Przeciąganie i przestawne paski narzędzi, które są było dokować.Dragging and floating toolbars that are dockable.
DynamenuDynamenu Dynamiczne modyfikowanie listy elementów w menu; Obsługa poleceń nieznanych w czasie kompilacji; i aktualizowanie wiersza polecenia paska stanu dla takich poleceń.Dynamically modifying list of items in menus; handling commands not known at compile time; and updating the status bar command prompt for such commands.
FileDlgWatcherFileDlgWatcher Tworzy niestandardowe okno dialogowe, które pokazuje, jakie zdarzenia są generowane podczas tworzenia CFileDialog .Creates a custom dialog box that illustrates what events are generated when you create a CFileDialog.
Hello (Cześć)Hello Ilustruje pojedyncze okno aplikacji z menu i polem informacje.Illustrates a single application window with a menu and About box.
HelloAppHelloApp Minimalny przykład MFC, który pokazuje, że kilka wierszy kodu jest wymaganych do wyświetlenia okna na ekranie.Minimal MFC sample that illustrates that few lines of code are required to get a window to appear on the screen.
ListHdrListHdr Pokazuje, jak używać klas MFC formantów wspólnych CListCtrl i CHeaderCtrl .Demonstrates how to use the common control MFC classes CListCtrl and CHeaderCtrl.
MDIMDI Aplikacja MDI, która nie korzysta z dokumentów i widoków.MDI application that doesn't use documents and views.
MDIDocVwMDIDocVw Zaktualizowana wersja przykładu MDI używająca architektury dokumentu/widoku.Updated version of the MDI sample that uses the document/view architecture.
MMXSwarmMMXSwarm Pokazuje, jak używać CImage , __m64 Typ danych i mapy bitowe niezależne od urządzenia (DIB).Demonstrates how to use CImage, the __m64 data type, and device-independent bitmaps (DIBs).
FormularzModeless Demonstruje użycie CDialog obiektu MFC jako niemodalnego okna dialogowego.Demonstrates the use of an MFC CDialog object as a modeless dialog box.
MultipadMultipad Prosty edytor tekstu, który umożliwia użytkownikowi otwieranie i Edytowanie wielu plików tekstowych jednocześnie.Simple text editor that lets the user open and edit multiple text files at one time.
NppNpp Demonstruje sposób implementacji aplikacji interfejsu (SDI) podobnej do Notatnika.Demonstrates how to implement an interface (SDI) application similar to Notepad. Umożliwia edytowanie wiadomości tekstowych i wysyłanie ich do innych użytkowników lub innych systemów za pomocą interfejsu API obsługi komunikatów systemu Windows lub MAPI.It allows you to edit text messages and send them to other users or other systems through the Windows messaging API, or MAPI.
PropDlgPropDlg Arkusze właściwości (okna dialogowe).Property sheets (dialogs).
RowListRowList Ilustruje pełen wybór wierszy na liście kontrolek wspólnych.Illustrates full row selection in a list-view common control.
BazgrołScribble Oferuje proste ilustracje o szerokim zakresie funkcji MFC.Provides simple illustrations of a wide breadth of MFC features.
SimpleImageSimpleImage Pokazuje ładowania, zmiany rozmiarów, konwersji i zapisywania obrazów.Demonstrates loading, resizing, conversion, and saving images.
SnapVwSnapVw Pokazuje, jak używać stron właściwości w oknie ramki podrzędnej MDI.Shows how to use property pages in an MDI child frame window.
SpiroSpiro Gra, która pokazuje, CImageList jak używać i jak używać kontekstów wyświetlania pamięci w aplikacjach wymagających efektów animacji.A game that shows to use CImageList and how to use memory display contexts in applications requiring animation effects.
ŚledzeniaTracker Demonstruje różne CRectTracker Style i opcje.Demonstrates various CRectTracker styles and options.
VariantUseVariantUse Demonstruje użycie typu danych Variant.Demonstrates the use of the variant data type.
ViewExViewEx Wiele widoków, Widok przewijania, okna rozdzielacza.Multiple views, scroll view, splitter windows.

Przykłady MFC — InternetMFC samples - Internet

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
DHTMLExploreDHTMLExplore Pokazuje obsługę zdarzeń DHTML i przy użyciu języka DHTML DDX.Demonstrates handling DHTML events and using DHTML DDX.
HTMLEditHTMLEdit Zawija formant edycji programu Internet Explorer MSHTML.Wraps the Internet Explorer MSHTML editing control.
MFCIEMFCIE Demonstruje klasy MFC CHtmlView i CReBar .Demonstrates the MFC CHtmlView and CReBar Classes.
SchedulerScheduler Demonstruje sposób tworzenia okna dialogowego opartego na języku HTML przy użyciu klas bibliotek Visual C++.Demonstrates how to create an HTML-based dialog box using the Visual C++ libraries classes.

Przykłady MFC — OLEMFC samples - OLE

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
ACDualACDual Pokazuje, jak dodać obsługę podwójnego interfejsu do serwera automatyzacji opartego na MFC.Demonstrates how to add dual interface support to an MFC-based Automation server.
Aplikacji AUTOCLIKAutoClik Ilustruje funkcje automatyzacji.Illustrates Automation features. Obejmuje AUTODRIV, prostą aplikację klienta automatyzacji, która jest dyskową aplikacją przykładową aplikacji AUTOCLIK.Includes AUTODRIV, a simple Automation client application that drives the AUTOCLIK sample application.
CalcDrivCalcDriv Klient usługi Automation.Automation client.
DrawCliDrawCli W pełni funkcjonalna aplikacja do rysowania zorientowana obiektowo, która jest również kontenerem edycji wizualizacji ActiveX.Full-featured object-oriented drawing application that is also an ActiveX Visual Editing container.
HierSvrHierSvr Demonstruje aplikację serwerową za pomocą przeciągania i upuszczania OLE.Demonstrates a Server Application with OLE Drag and Drop.
InProcInProc Serwer automatyzacji w procesie, który może zostać załadowany jako biblioteka DLL w przestrzeni adresowej klienta.An in-process Automation server that can be loaded as a DLL in the client's address space.
IPDriveIPDrive Prosta aplikacja klienta automatyzacji, która jest dyskową aplikacją InProc.A simple Automation client application that drives the INPROC sample application.
MFCBindMFCBind Pokazuje, jak utworzyć aktywny dokument (wcześniej znany jako DocObject).Shows how to create an Active document (formerly known as a DocObject) container.
MFCCalcMFCCalc Serwer automatyzacji, który implementuje prosty kalkulator.An Automation server that implements a simple calculator.
OClientOClient Edytowanie wizualizacji ActiveX aplikacji kontenera za pomocą przeciągania i upuszczania.ActiveX Visual Editing container application, with drag and drop.
OLEViewOLEView Implementacja przeglądarki obiektów OLE za pośrednictwem niestandardowych interfejsów OLE.Implementing an OLE object browser through custom OLE interfaces.
SuperPadSuperPad Pokazuje serwer edycji wizualnej, który Edytuje tekst za pomocą elementu CEditView.Demonstrates a visual editing server that edits text using CEditView.
TstConTstCon Implementuje kontener formantów ActiveX przy użyciu funkcji MFC do osadzania OLE.Implements an ActiveX control container using MFC's support for OLE embedding. Za pomocą TSTCON można testować kontrolki ActiveX, zmieniać ich właściwości i wywoływać metody.You can use TSTCON to test ActiveX controls, change their properties, and invoke their methods.
WprawdzieWordPad Używa obsługi MFC dla kontrolek edycji wzbogaconej, aby utworzyć podstawowy edytor tekstów.Uses MFC's support for rich edit controls to create a basic word processor.

Przykłady MFC — narzędzieMFC samples - Utility

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
GUIDGenGUIDGen Prosta oparta na oknach dialogowych aplikacja MFC, która generuje unikatowe identyfikatory globalne.A simple dialog-based MFC application that generates globally unique identifiers.
MakehmMakehm Aplikacja konsolowa, która tworzy mapowanie między identyfikacjami zasobów i kontekstami pomocy.A console application that produces a mapping between resource identifications and Help contexts.

Przykłady MFC-Visual C++ 2008 Feature PackMFC samples - Visual C++ 2008 Feature Pack

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
CustomPagesCustomPages Pokazuje, jak dodać niestandardową stronę do okna dialogowego dostosowywania paska narzędzi.Demonstrates how to add a custom page to the Toolbar Customization dialog box.
DesktopAlertDemoDesktopAlertDemo Demonstruje sposób implementacji okna dialogowego alertu pulpitu (podobnego do okna dialogowego aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych).Demonstrates how to implement a desktop alert dialog box (similar to the dialog box of an instant messaging application).
DlgToolTipsDlgToolTips Pokazuje, jak zaimplementować zaawansowane etykietki narzędzi dla formantów w oknie dialogowym.Demonstrates how to implement advanced tooltips for controls on a dialog box.
DrawClientDrawClient Pokazuje, jak zintegrować obsługę wstążki z aplikacją do rysowania przy użyciu funkcji edycji kontenera.Demonstrates how to integrate support for a ribbon into a drawing application with editing container support.
WywołaniuDynamicMenu Demonstruje sposób dynamicznego aktualizowania menu na pasku menu i menu podręcznego w czasie wykonywania.Demonstrates how to dynamically update a menu on the menu bar and a popup menu at run-time.
EksploratorExplorer Demonstruje sposób implementacji Eksploratora systemu plików podobnego do Eksploratora plików.Demonstrates how to implement a file system explorer that resembles File Explorer. Ma podobne elementy interfejsu użytkownika i możliwości.It has similar user interface elements and capabilities.
IEDemoIEDemo Demonstruje sposób implementacji aplikacji podobnej do programu Internet Explorer przy użyciu podobnych elementów interfejsu użytkownika i możliwości.Demonstrates how to implement an application similar to Internet Explorer, with similar user interface elements and capabilities.
MDITabsDemoMDITabsDemo Pokazuje, jak utworzyć aplikację, która używa nowych interfejsów dokumentów MDI z kartami zamiast tradycyjnych okien podrzędnych MDI.Demonstrates how to create an application that uses the new tabbed MDI documents interface instead of the traditional MDI child windows.
MenuSubSetMenuSubSet Demonstruje sposób dynamicznego usuwania określonych elementów menu i podmenu podczas uruchamiania aplikacji.Demonstrates how to dynamically remove specific menu items and submenus at application startup.
MSMoneyDemoMSMoneyDemo Pokazuje, jak używać MFC do tworzenia interfejsu użytkownika podobnego do firmy Microsoft Money.Demonstrates how to use MFC to create a user interface similar to Microsoft Money.
MSOffice2007DemoMSOffice2007Demo Demonstruje sposób implementacji aplikacji edytora podobnej do aplikacji pakietu Office 2007 z podobnymi elementami interfejsu użytkownika i ograniczonymi podobnymi możliwościami.Demonstrates how to implement an editor application similar to an Office 2007 application, with similar user interface elements and limited similar capabilities. Przykład MSOffice2007Demo implementuje pełny interfejs użytkownika wstążki, podobnie jak aplikacja pakietu Office 2007.The MSOffice2007Demo sample implements a full ribbon user interface, much like an Office 2007 application. Niektóre elementy wstążki są połączone z możliwościami w aplikacji.Some of the ribbon elements are connected to capabilities in the application.
NewControlsNewControls Pokazuje możliwości wielu formantów wdrożonych w MFC.Demonstrates the capabilities of many of the controls implemented in MFC. Te kontrolki obejmują przyciski dostosowywalne, kontrolki selektora kolorów i palety, wybór czcionek, Edytor obrazów, siatkę właściwości, kontrolkę zamaskowanej edycji oraz listę powłoki i kontrolki drzewa.These controls include customizable buttons, color picker controls and palettes, a font chooser, an image editor, a property grid, a masked edit control, and shell list and tree controls.
OutlookDemoOutlookDemo Pokazuje, jak utworzyć aplikację podobną do programu Outlook 2003/2007.Demonstrates how to create an application similar to Outlook 2003/2007.
OutlookMultiViewsOutlookMultiViews Pokazuje, jak przełączać się między wieloma widokami pojedynczego dokumentu w aplikacji SDI.Demonstrates how to switch between multiple views on a single document in an SDI application. Przykład używa kontrolki pasek Outlook, aby wyświetlić dostępne widoki i przełączać się między nimi.The sample uses the Outlook bar control to list the available views and switch between them.
OwnerDrawMenuOwnerDrawMenu Ilustruje sposób dynamicznego rysowania elementów menu podręcznego.Illustrates how to draw popup menu items dynamically.
PaletteDemoPaletteDemo Ilustruje sposób tworzenia wielokolumnowego paska narzędzi z obszarem informacji rysowania przez właściciela.Illustrates how to create a multi-column toolbar with an owner-draw information area. Kliknij przycisk 2, 3 lub 4 przyciski na pasku narzędzi Standardowy, aby zmienić w czasie wykonywania liczbę kolumn niestandardowego paska narzędzi.Click 2, 3 or 4 buttons on the Standard toolbar to change at runtime the number of columns of the custom toolbar.
PropSheetDemoPropSheetDemo Ilustruje następujące typy kontrolek arkusza właściwości: proste, z kartami po lewej stronie, z kontrolką drzewa po lewej stronie, karty w stylu OneNote, listę elementów po lewej stronie.Illustrates the following types of Property Sheet control: simple, with tabs at the left side, with tree control at the left side, OneNote-style tabs, list of items at the left side.
RebarTestRebarTest Demonstruje dostosowywalną kontrolkę paska pomocniczego, która obsługuje pasek narzędzi.Demonstrates a customizable Rebar control that hosts a toolbar.
RibbonGadgetsRibbonGadgets Ilustruje różne kontrolki, które mogą być hostowane w kontrolce wstążki.Illustrates various controls that can be hosted in the Ribbon Control. W dolnej części ramki głównej można znaleźć okno kodu źródłowego z tekstem kodu źródłowego, który zawiera instrukcje tworzenia konkretnego gadżetu.At the bottom of the main frame, you can find the Source Code window with source code text, which outlines how to create a particular gadget.
RibbonMDIRibbonMDI Pokazuje użycie kontrolki wstążki z interfejsem wiele dokumentów.Demonstrates usage of Ribbon Control with Multi Document Interface.
RollupPaneRollupPane Pokazuje przestawne okienko "informacje", które jest automatycznie zestawiane.Demonstrates a floating "information" pane, which automatically rolls up. Aby włączyć i wyłączyć funkcję wycofywania, możesz nacisnąć przycisk pinezki na podpisie okienka zmiennoprzecinkowego.You can press the pin button on the caption of floating pane to turn rolling on and off.
SetPaneSizeSetPaneSize Pokazuje, jak programowo ustawić rozmiar okienka dokowania.Demonstrates how to set docking pane size programmatically.
SuwakSlider Pokazuje, jak zaimplementować przycisk paska narzędzi, który obsługuje zewnętrzny formant.Demonstrates how to implement a toolbar button that hosts an external control.
StatecollectionStateCollection Demonstruje sposób implementacji aplikacji, która zapisuje i ładuje różne stany na pasku menu, paskach narzędzi i oknach dokowania.Demonstrates how to implement an application that saves and loads different states for the menu bar, toolbars, and docking windows.
StatusBarDemoStatusBarDemo Pokazuje, jak dodać różne kontrolki zaawansowane do paska stanu.Demonstrates how to add various advanced controls to a status bar.
TabbedViewTabbedView Pokazuje, jak utworzyć widok, który zawiera wiele widoków z kartami, takich jak karty w skoroszycie programu Excel.Demonstrates how to create a view that contains multiple tabbed views, such as the tabs in an Excel workbook.
TabControlTabControl Demonstruje formant karty MFC i różne jego wygląd, który używa różnych właściwości i menedżerów wizualizacji.Demonstrates the MFC Tab Control and the different appearances it has using different properties and visual managers.
TasksPaneTasksPane Demonstruje klasy okienka zadań MFC i ich różne wygląd przy użyciu różnych właściwości i menedżerów wizualizacji.Demonstrates the MFC Task Pane classes and their different appearances using various properties and visual managers.
ToolbarDateTimePickerToolbarDateTimePicker Pokazuje, jak zintegrować kontrolkę selektora daty/godziny z paskiem narzędziDemonstrates how to integrate a date/time picker control with the toolbar
ToolTipDemoToolTipDemo Pokazuje, jak korzystać z zaawansowanych funkcji etykietki narzędzi MFC.Demonstrates how to use advanced MFC tooltip features.
TrayMenuTrayMenu Ilustruje możliwość używania menu paska sterowania MFC z ikoną zasobnika systemowego.Illustrates the ability to use MFC Control Bar menus with the system tray icon. Jest to podobne do ikon powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu.It's similar to the notification icons in the lower-right corner of the display.
VisualStudioDemoVisualStudioDemo Demonstruje sposób implementacji aplikacji z wieloma funkcjami interfejsu użytkownika i możliwościami programu Visual Studio.Demonstrates how to implement an application with many of the same user interface features and capabilities of Visual Studio. Zostanie wyświetlonych wiele elementów interfejsu użytkownika programu Visual Studio, w tym dostosowywalne menu podlegające dokującemu, pasek narzędzi i okna.Many of the Visual Studio user interface elements are demonstrated, including a customizable docking menubar, toolbar, and windows.
WprawdzieWordPad Demonstruje sposób implementacji aplikacji, która imitacje funkcjonalności programu WordPad, w tym elementów interfejsu użytkownika i niektórych możliwości.Demonstrates how to implement an application that imitates the functionality of WordPad, including the user interface elements and some of the capabilities.
WorkSpaceToolBarWorkSpaceToolBar Pokazuje, jak dodać pasek narzędzi do okienka dokowania.Demonstrates how to add a toolbar to a docking pane. Jest on podobny do paska narzędzi w Eksplorator rozwiązań w programie Visual Studio.It resembles the toolbar in Solution Explorer in Visual Studio.

Przykłady MFC — Windows TouchMFC samples - Windows Touch

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
GestureDemoGestureDemo Demonstruje obsługę dotykową systemu Windows w MFC (wymaga sprzętu dotykowego).Demonstrates the Windows Touch support in MFC (requires touch hardware).
TouchDemoTouchDemo Demonstruje obsługę dotykową systemu Windows w MFC (wymaga sprzętu dotykowego).Demonstrates the Windows Touch support in MFC (requires touch hardware).

Próbki ODBCODBC samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
odbcsqlodbcsql Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsów API ODBC do łączenia się z bazą danych i uzyskiwania do niej dostępu.This sample demonstrates how to use ODBC APIs to Connect to and access database.

Przykłady systemu operacyjnegoOS samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
GetImageGetImage Demonstruje interfejsy programowania aplikacji (API) Windows Image Acquisition (WIA).Demonstrates the Windows Image Acquisition (WIA) application programming interfaces (APIs).

Przykłady dla systemu UNIXUnix samples

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
UNIX — ccWrapperUnix - ccWrapper Pokazuje otokę, która mapuje flagi z kompilatorów Sun Forte i zatoce do kompilatora Microsoft Visual C++ (cl.exe).Demonstrates a wrapper that maps flags from the Sun Forte and gcc compilers to the Microsoft Visual C++ compiler (cl.exe).

Przykłady dla systemu Windows 8Windows 8 samples

Pakiet przykładowy dla systemu Windows 8 zawiera wszystkie przykłady kodu aplikacji opracowane i zaktualizowane dla systemu Windows 8.The Windows 8 Sample Pack includes all the app code examples developed and updated for Windows 8. Pakiet Sample Pack zapewnia wygodny sposób pobierania wszystkich przykładów jednocześnie.The sample pack provides a convenient way to download all the samples at once. Przykłady w tym pakiecie przykładowym są dostępne w językach C#, C++, VB.NET i JavaScript.The samples in this sample pack are available in C#, C++, VB.NET, and JavaScript. Galeria przykładów systemu Windows zawiera przykłady kodu, które korzystają z różnych nowych modeli programowania, platform, funkcji i składników dostępnych w systemach Windows 8 i Windows Server 2012.The Windows Samples Gallery contains code samples that exercise the various new programming models, platforms, features, and components available in Windows 8 and Windows Server 2012. Te próbki do pobrania zawierają plik rozwiązania programu Visual Studio (sln), pliki źródłowe, zasoby i metadane, które są niezbędne do pomyślnego skompilowania i uruchomienia.These downloadable samples contain the Visual Studio solution (sln) file, source files, assets, resources, and metadata necessary to compile and run successfully.

Dostępne są więcej informacji na temat modeli programowania, platform, języków i interfejsów API, które przedstawiono w poszczególnych przykładach.More information is available about the programming models, platforms, languages, and APIs demonstrated in each sample. Zapoznaj się ze wskazówkami, samouczkami i artykułami referencyjnymi zawartymi w dokumentacji systemu Windows 8, które są dostępne w centrum deweloperów systemu Windows.See the guidance, tutorials, and reference articles provided in the Windows 8 documentation, available in the Windows Developer Center. Te przykłady są udostępniane w sposób, aby zademonstrować funkcjonalność modeli programowania i interfejsów API funkcji dla systemu Windows 8 i Windows Server 2012.These samples are provided as-is, to demonstrate the functionality of the programming models and feature APIs for Windows 8 and Windows Server 2012.

Nazwa PrzykładowaSample name OpisDescription
Przykład transferu w tle (system Windows 8)Background Transfer sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono przyjazne dla systemu, oparte na kosztach i elastyczne zachowanie interfejsu API transferu w tle dla aplikacji środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates the power-friendly, cost-aware, and flexible behavior of the Background Transfer API for Windows Runtime applications. Podane przykładowe scenariusze obejmują pobieranie plików i przekazywanie.Provided sample scenarios cover file downloads and uploads.
Przykład CryptoWinRT (system Windows 8)CryptoWinRT sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać nowych interfejsów API kryptografii.This sample shows how to use the new Cryptography APIs.
Przykład drukowania (Windows 8)Print sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak aplikacje mogą zintegrować środowisko drukowania systemu Windows.This sample demonstrates how apps can integrate the Windows print experience. Scenariusze przedstawione w tym przykładzie obejmują: Drukowanie z aplikacji przy użyciu paska panele i kontraktu drukowania, drukowanie z poziomu środowiska aplikacji i wiele innych.The scenarios demonstrated in this sample include: Printing from the app by using the charms bar and the print contract, Printing from within the app experience, and more.
Przykład HttpClient (system Windows 8)HttpClient sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje użycie klasy HttpClient i interfejsu IXMLHTTPRequest2 w celu przekazywania i pobierania różnych typów zawartości z serwera HTTP przy użyciu funkcji sieciowych udostępnianych przez środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates the use of the HttpClient class and the IXMLHTTPRequest2 interface to upload and download various types of content from an HTTP server using the networking features provided by the Windows Runtime.
Próbkowanie czujnika przyspieszeniomierza (system Windows 8)Accelerometer sensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.Accelerometer interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.Accelerometer API. Ten przykład umożliwia użytkownikowi wyświetlanie sił przyspieszenia wzdłuż osi X, Y-i Z dla 3-osiowych przyspieszeniomierzy.This sample allows the user to view the acceleration forces along the X-, Y-, and Z-axes for a 3-axis accelerometer. Można wybrać jeden z trzech scenariuszy.You can choose one of three scenarios.
Przykład nazwy awatara (system Windows 8)Account picture name sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje różne sposoby uzyskiwania nazwy użytkownika, który jest aktualnie zalogowany.This sample demonstrates different ways of getting the name of the user that is currently logged in. Przedstawiono w nim również sposób pobierania i ustawiania obrazu używanego dla kafelka użytkownika.It also demonstrates how to get and set the image used for the user's tile.
Przykład ustawień aplikacji (Windows 8)App settings sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać okna podApplicationSettings interfejsu API i ustawień do integrowania interfejsu użytkownika ustawień aplikacji z panelem ustawień.This sample demonstrates how to use the ApplicationSettings API and settings flyouts to integrate an app's settings UI with the Settings charm. Przykład używa Windows.UI.ApplicationSettings przestrzeni nazw i WinJS.UI.SettingsFlyout .The sample uses the Windows.UI.ApplicationSettings namespace and WinJS.UI.SettingsFlyout.
Aplikacja urządzenia do sklepu Windows dla aparatu fotograficznego (system Windows 8)Windows Store device app for camera sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć aplikację dla urządzenia ze sklepu Windows dla aparatu.This sample demonstrates how to create a Windows Store device app for a camera. Aplikacja urządzenia ze sklepu Windows jest udostępniana przez dostawcę IHV lub producenta OEM w celu odróżnienia środowiska przechwytywania dla konkretnego aparatu.A Windows Store device app is provided by an IHV or OEM to differentiate the capture experience for a particular camera.
Wprowadzenie do korzystania z przykładowego czytnika blogu C++ (Windows 8)Getting started with C++ simple blog reader sample (Windows 8) W przykładzie przedstawiono podstawowe zasady tworzenia aplikacji do sklepu Windows w natywnym języku C++ przy użyciu języka XAML w celu zdefiniowania interfejsu użytkownika.The sample demonstrates some basic principles of Windows Store app development in native C++ using XAML to define the user interface. Jest to kompletna wersja aplikacji omówiona w centrum deweloperów systemu Windows.It's a complete working version of the application discussed on the Windows Developer Center.
Odczytywanie i zapisywanie przykładu danych (system Windows 8)Reading and writing data sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać klas DataReader i datawriteer do przechowywania i pobierania danych.This sample shows how to use the DataReader and DataWriter classes to store and retrieve data.
Przykład danych aplikacji (Windows 8)Application data sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak przechowywać i pobierać dane specyficzne dla poszczególnych użytkowników i aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu środowisko wykonawcze systemu Windows interfejsów API danych aplikacji.This sample shows you how to store and retrieve data that is specific to each user and Windows Store app using the Windows Runtime application data APIs. Dane aplikacji obejmują stan sesji, preferencje użytkownika i inne ustawienia.Application data includes session state, user preferences, and other settings.
Przykład niestandardowego dostępu do sterowników (system Windows 8)Custom driver access sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak korzystać z CreateDeviceAccessInstance i IDeviceIoControl w celu uzyskania dostępu do wyspecjalizowanego urządzenia.This sample shows how to use CreateDeviceAccessInstance and IDeviceIoControl to access a specialized device.
Przykład ListView i widok GridView języka XAML (system Windows 8)XAML ListView and GridView essentials sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać kontrolek GridView i ListView.This sample demonstrates how to use the GridView and ListView controls.
Przykład metryk animacji (system Windows 8)Animation metrics sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsów API metryk animacji w programie Windows.UI.Core . AnimationMetrics uzyskać dostęp do parametrów pierwotnych, które definiują animacje w bibliotece animacji systemu Windows.This sample shows how to use the Animation Metrics APIs in Windows.UI.Core.AnimationMetrics to access the raw parameters that define the animations in the Windows Animation Library.
Przykład Menedżera odtwarzania msAudioCategory (system Windows 8)Playback Manager msAudioCategory sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak wybrać poprawną kategorię msAudioCategory dla strumienia audio-wideo (AV) w celu skonfigurowania go jako strumienia odtwarzania dźwięku.This sample demonstrates how to select the correct msAudioCategory category for an audio-video (AV) stream to configure it as an audio playback stream.
Przykładowa gra XAML DirectX 3W (system Windows 8)XAML DirectX 3D shooting game sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje implementację prostej gry 3-D pierwszej osoby przy użyciu programu DirectX (Direct3D 11,1, Direct2D, XInput i XAudio2) i XAML w aplikacji C++.This sample demonstrates the implementation of a simple first person 3-D game using DirectX (Direct3D 11.1, Direct2D, XInput, and XAudio2) and XAML in a C++ app. KOD XAML jest używany w przypadku komunikatów z wyświetloną głowicą i stanem gry.XAML is used for the heads-up display and game state messages.
Przykład przewijania, panoramowania i powiększania XAML (system Windows 8)XAML scrolling, panning, and zooming sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje sposób użycia formantu ScrollViewer do kadrowania i powiększania.This sample demonstrates how to use the ScrollViewer control to pan and zoom.
Przykład kontrolki XAML FlipView (system Windows 8)XAML FlipView control sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać formantu FlipView, aby umożliwić użytkownikom Przerzucanie kolekcji.This sample demonstrates how to use the FlipView control to enable users to flip through a collection.
Gyrometer — przykład czujnika (system Windows 8)Gyrometer sensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.Gyrometer interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.Gyrometer API. Ten przykład umożliwia użytkownikowi wyświetlanie szybkości kątowej wzdłuż osi X, Y i Z dla 3-osiowych gyrometer.This sample allows the user to view the angular velocity along the X-, Y-, and Z-axis for a 3-axis gyrometer.
Przykład zestawu SDK aplikacji urządzenia dla drukarek (system Windows 8)Device app for printers SDK sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć aplikację urządzenia dla drukarek, które mogą być aktywowane z kontraktu kafelka, kontraktu printTaskSettings oraz od wyskakującego powiadomienia wyświetlanego przez backgroundTask w odpowiedzi na zdarzenie sterownika drukarki.This sample shows how to create a device app for printers that can be activated from the tile contract, the printTaskSettings contract, and from toast displayed by backgroundTask in response to print driver event.
Przykład zadania w tle (Windows 8)Background task sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak tworzyć i rejestrować zadania w tle za pomocą interfejsu API zadań w tle środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample shows you how to create and register background tasks using the Windows Runtime background task API. Zadanie w tle jest wyzwalane przez zdarzenie systemu lub czasu i może być ograniczone przez jeden lub więcej warunków.A background task is triggered by a system or time event, and can be constrained by one or more conditions.
Przykład StreamSocket (system Windows 8)StreamSocket sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące klasy StreamSocket przy użyciu funkcji sieciowych udostępnianych przez środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates the basics of the StreamSocket class using the networking features provided by the Windows Runtime. Składnik klienta przykładu tworzy gniazdo TCP, aby nawiązać połączenie sieciowe, używa gniazda do wysyłania danych i nie tylko.The client component of the sample creates a TCP socket to make a network connection, uses the socket to send data, and more.
Przykład zaplanowanych powiadomień (Windows 8)Scheduled notifications sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać aktualizacji kafelków zaplanowanych i cyklicznych oraz powiadomień wyskakujących dla aplikacji.This sample shows how to use scheduled and recurring tile updates and toast notifications for an app. Dzięki temu można określić dokładny czas na dostarczenie powiadomienia, nawet jeśli aplikacja nie jest uruchomiona.This ability enables you to specify a precise time to deliver the notification, even if the app isn't running.
Przykład pomocnika Menedżera odtwarzania (Windows 8)Playback Manager Companion Sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak wybrać poprawną kategorię msAudioCategory dla strumienia audio-wideo w celu skonfigurowania go jako strumienia odtwarzania dźwięku.This sample demonstrates how to select the correct msAudioCategory category for an audio-video stream to configure it as an audio playback stream.
Przykład OrientationSensor (system Windows 8)OrientationSensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.OrientationSensor interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.OrientationSensor API. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie macierzy rotacji i wartości Quaternion, które odzwierciedlają bieżącą orientację urządzenia.It allows the user to view the rotation matrix and Quaternion values that reflect the current device orientation.
Przykładowy dostęp do plików (Windows 8)File access sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć, odczytywać, zapisywać, kopiować i usuwać plik, jak pobierać właściwości pliku oraz jak śledzić plik lub folder, aby aplikacja mogła uzyskać do niej dostęp.This sample shows how to create, read, write, copy and delete a file, how to retrieve file properties, and how to track a file or folder so that your app can access it again. Ten przykład używa Windows.Storage i Windows.Storage.AccessCache interfejsu API.This sample uses Windows.Storage and Windows.Storage.AccessCache API.
Przykład magazynu wymiennego (system Windows 8)Removable storage sample (Windows 8) Przykład magazynu wymiennego demonstruje sposób transferu plików do i z wymiennych urządzeń magazynujących.The removable storage sample demonstrates how to transfer files to and from removable storage devices. Ten przykład wymaga wymiennego urządzenia magazynującego podłączonego do systemu, takiego jak aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, telefon komórkowy lub stacja USB.This sample requires a removable storage device connected to the system, such as a camera, media player, cellular phone, or a USB thumb drive.
Przykład języka XAML SurfaceImageSource DirectX Interop (Windows 8)XAML SurfaceImageSource DirectX interop sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać elementu SurfaceImageSource do dołączania zawartości DirectX do aplikacji XAML.This sample demonstrates how to use a SurfaceImageSource to include DirectX content in your XAML app. Ten przykład używa języków C++ i C#.This sample uses both C++ and C#.
Przykład łączenia z usługą WebSockets (Windows 8)Connecting with WebSockets sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać obiektów WebSockets w połączonej aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates how to use WebSockets in a connected Windows Store app. Przykład obejmuje podstawowe funkcje, takie jak nawiązywanie połączenia, wysyłanie i odbieranie danych oraz zamykanie połączenia.The sample covers basic functionality, such as how to make a connection, send and receive data, and close the connection.
Konfigurowanie kluczy dla przykładu nośnika (system Windows 8)Configure keys for media sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak skonfigurować sprzętowe klucze nośników na klawiaturze.This sample demonstrates how to configure the hardware media keys on a keyboard. Następnie, jak używać skonfigurowanych kluczy do kontrolowania strumienia audio-wideo przez naciśnięcie lub kliknięcie przycisku Odtwórz, Wstrzymaj, Zatrzymaj i tak dalej.Then, how to use the configured keys to control an audio-video stream by pressing or clicking play, pause, stop, and so on.
Przykład dla nieosobowych animacji XAML (Windows 8)XAML personality animations sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać wbudowanych animacji w aplikacji.This sample demonstrates how to use the built-in personality animations in your app.
Przykład powiadomień wyskakujących (Windows 8)Toast notifications sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać powiadomień wyskakujących: te, które są wyświetlane jako wyskakujące powiadomienia w prawym górnym rogu ekranu.This sample shows how to use toast notifications: Ones that appear as pop-up notifications in the upper right corner of the screen. Użytkownik może wybrać wyskakujące powiadomienie (dotknięcie lub kliknięcie) w celu uruchomienia skojarzonej aplikacji.A user can select the toast (touch or click) to launch the associated app.
Przykład aplikacji selektora kontaktów (system Windows 8)Contact Picker app sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą selektora kontaktów wybrać co najmniej jeden kontakt.This sample demonstrates how to use the Contact Picker to select one or more contacts. Obejmuje ona również podstawową implementację interfejsów API selektora kontaktów, która pokazuje, jak wyświetlić listę kontaktów dla użytkownika.It also includes a basic implementation of the Contact Picker APIs to demonstrate how to display a list of contacts to the user.
Przykładowa gra DirectX marmur labiryntu (system Windows 8)DirectX marble maze game sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć podstawową grę 3D przy użyciu programu DirectX.This sample demonstrates how to build a basic 3D game using DirectX. Ta gra to prosta gra Labyrinth, w której gracz wzywa do rzutowania marmuru na labiryntu pułapek przy użyciu kontrolek pochylenia.This game is a simple labyrinth game where the player is challenged to roll a marble through a maze of pitfalls using tilt controls.
Przykład aplikacji pocztówki programu DirectX (system Windows 8)DirectX postcard app sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono implementację prostej aplikacji do sklepu Windows przy użyciu technologii DirectX w języku C++ na potrzeby tworzenia pocztówki przy użyciu programu DirectX i usługi międzyoperacyjności XAML.This sample demonstrates the implementation of a simple Windows Store app using DirectX with C++ for postcard creation using DirectX and XAML interop.
Przykładowa gra z technologią DirectX 3D (system Windows 8)DirectX 3D shooting game sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono implementację prostej gry 3-D pierwszej osoby przy użyciu programu DirectX (Direct3D 11,1, Direct2D, XInput i XAudio2) w aplikacji C++.This sample demonstrates the implementation of a simple first person 3-D game using DirectX (Direct3D 11.1, Direct2D, XInput, and XAudio2) in a C++ app.
Przykład kontrolki XAML element AppBar (system Windows 8)XAML AppBar control sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać formantu element AppBar do prezentowania nawigacji, poleceń i narzędzi użytkownikom.This sample demonstrates how to use the AppBar control to present navigation, commands, and tools to users. Pasek aplikacji jest domyślnie ukryty i pojawia się, gdy użytkownik szybko przesunięty palcem od górnej lub dolnej krawędzi ekranu.The app bar is hidden by default and appears when users swipe a finger from the top or bottom edge of the screen.
Przykład formatowania daty i godziny (system Windows 8)Date and time formatting sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać klasy DateTimeFormatter w Windows.Globalization.DateTimeFormatting przestrzeni nazw do wyświetlania dat i godzin zgodnie z preferencjami użytkownika.This sample demonstrates how to use the DateTimeFormatter class in the Windows.Globalization.DateTimeFormatting namespace to display dates and times according to the user's preferences.
Przykładowe kafelki pomocnicze (system Windows 8)Secondary tiles sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak przypiąć i użyć kafelka pomocniczego.This sample shows how to pin and use a secondary tile. Jest to kafelek, który bezpośrednio uzyskuje dostęp do konkretnej, niedomyślnej sekcji lub doświadczenia w aplikacji, na przykład zapisanej gry lub określonego przyjaciela w aplikacji sieci społecznościowej.That's a tile that directly accesses a specific, non-default section or experience within an app, such as a saved game, or a specific friend in a social networking app.
Przykładowy test trafień dotykowych (system Windows 8)Input Touch hit testing sample (Windows 8) W tym przykładzie użyto kształtów wielokąta, aby zademonstrować, jak obsłużyć dane wejściowe wskaźnika, zaimplementować niestandardowe testowanie trafień dla wprowadzania dotykowego i przetwarzać procesy w aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu języków C++ i DirectX.This sample uses a polygon shapes puzzle to demonstrate how to handle pointer input, implement custom hit testing for touch input, and process manipulations in a Windows Store app using C++ and DirectX.
Przykład informacji o sieci (Windows 8)Network information sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsów API informacji sieciowych środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates how to use the Windows Runtime Network Information APIs.
Przykład danych wejściowych farby uproszczonej (system Windows 8)Input Simplified ink sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać funkcji farb w aplikacjach ze sklepu Windows.This sample demonstrates how to use ink functionality in Windows Store apps.
StorageDataSource i GetVirtualizedFilesVector — przykład (system Windows 8)StorageDataSource and GetVirtualizedFilesVector sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak pobierać i wyświetlać obrazy w bibliotece obrazów użytkownika.This sample shows how to retrieve and display images in the user's Pictures Library.
Próbka wywołania gestu na podstawie krawędzi (system Windows 8)Edge-based gesture invocation sample (Windows 8) Ten przykład przedstawia sposób nasłuchiwania zdarzeń występujących w interfejsie użytkownika opartym na krawędziach przy użyciu EdgeGesture klasy.This sample shows how to listen for events that occur in edge-based UI, using the EdgeGesture class.
Sprawdź, czy bieżąca sesja jest próbką zdalną (system Windows 8)Check if current session is remote sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje korzystanie z Windows.System.RemoteDesktop interfejsu API.This sample demonstrates the use of Windows.System.RemoteDesktop API.
Przykład zasobów aplikacji i lokalizacji (system Windows 8)Application resources and localization sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać zasobów aplikacji do oddzielania lokalizowalnych zawartości z kodu aplikacji.This sample shows how to use application resources to separate localizable content from application code. Przykład używa Windows.ApplicationModel.Resources.Core Windows.Globalization przestrzeni nazw i i WinJS.Resources .The sample uses the Windows.ApplicationModel.Resources.Core and Windows.Globalization namespaces, and WinJS.Resources.
Przykład menu kontekstowego (Windows 8)Context menu sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć menu kontekstowe i jak zastąpić domyślne menu kontekstowe dla tekstu.This sample shows how to create a context menu and how to replace the default context menu for text. Ten przykład używa Windows.UI.Popups interfejsu API, w tym PopupMenu i zdarzenia ontail.This sample uses Windows.UI.Popups API, including the PopupMenu and the oncontextmenu event.
Przykład geolokalizacji (system Windows 8)Geolocation sample (Windows 8) W przykładzie geolokalizacji pokazano, jak używać interfejsu API geolokalizacji w celu uzyskania lokalizacji geograficznej komputera użytkownika.The Geolocation sample demonstrates how to use the Geolocation API to get the geographic location of the user's PC. Aplikacja może korzystać z interfejsu API geolokalizacji, aby można było pobrać lokalizację pojedynczo lub może stale śledzić lokalizację.An app can use the Geolocation API to get location one time, or it can continuously track the location.
Przykład okna dialogowego komunikatu (system Windows 8)Message dialog sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać MessageDialog do wyświetlania okien dialogowych, ustawiania poleceń i ich działań oraz zmieniania przycisku domyślnego.This sample demonstrates how to use a MessageDialog for displaying dialogs, setting commands and their actions, and changing the default button. Windows.UI.PopupsPrzestrzeń nazw zawiera klasę MessageDialog.The Windows.UI.Popups namespace contains the MessageDialog class.
Przykład rozszerzenia multimediów MediaStreamSource (system Windows 8)MediaStreamSource media extension sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak obsłużyć koncepcję Microsoft Silverlight MediaStreamSource w aplikacji ze sklepu Windows.This sample shows how to support the Microsoft Silverlight MediaStreamSource concept in a Windows Store app.
Przykładowy tekst pionowy DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite vertical text sample (Windows 8) Ten przykład używa DirectWrite i Direct2D w celu poprawnego wyświetlania pionowego tekstu w kształcie układu niestandardowego.This sample uses DirectWrite and Direct2D to properly display vertical text in a custom layout shape.
Przykład rotacji łańcucha wymiany infrastruktury DXGI (system Windows 8)DXGI swap chain rotation sample (Windows 8) Ten przykład demonstruje metodę IDXGISwapChain1:: setrotation i sposób użycia metody w połączeniu z obróconą zawartością w celu zwiększenia wydajności prezentacji.This sample demonstrates the IDXGISwapChain1::SetRotation method and how you can use the method in conjunction with prerotated content to improve presentation performance.
Przykład niestandardowego efektu obrazu Direct2D (system Windows 8)Direct2D custom image effects sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak zaimplementować niestandardowe efekty Direct2D przy użyciu standardowego piksela, wierzchołka i programów do cieniowania.This sample demonstrates how to implement custom Direct2D Effects using standard pixel, vertex, and compute shaders.
Przykład danych wejściowych programu DirectX touch (Windows 8)DirectX touch input sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje nawigację dotykową i myszą w środowisku trójwymiarowym w aplikacji C++ przy użyciu Direct3D.This sample demonstrates touch and mouse navigation of a 3-D environment in a C++ app with Direct3D.
Przykład kontrolera gier XInput (system Windows 8)XInput game controller sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje korzystanie z interfejsów API XInput w aplikacji C++.This sample demonstrates the use of the XInput APIs in a C++ app. Odczytuje dane wejściowe z kontrolera gier Xbox i wyświetla informacje o przesunięciach analogowych i naciśnięciach przycisku.It reads input from an Xbox game controller and displays data about the analog stick movements and button presses.
Przykład międzyoperacyjności Direct3D-Direct2D (Windows 8)Direct3D-Direct2D interop sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak współdziałać z Direct2D i DirectWrite w celu zapisywania tekstu do elementu docelowego renderowania Direct3D.This sample shows how to interoperate with Direct2D and DirectWrite to write text to a Direct3D render target. Jest efektywnym sposobem na tworzenie głowic i odczytów opartych na tekstach, takich jak panele oceniania w grach i aplikacjach 3-D.It's an effective way to create heads-up displays and text-based readouts such as scoring panels in games and 3-D apps.
Przykład zespolony (Windows 8)Syndication sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje podstawową aplikację ze sklepu Windows dla systemu Windows 8, która może pobierać źródła danych z usługi sieci Web.This sample demonstrates a basic Windows Store app for Windows 8 that can retrieve feeds from a web service. Ten przykład jest obecnie dostępny w językach programowania JavaScript, C#, C++ i VB.This sample is currently provided in the JavaScript, C#, C++, and VB programming languages.
Przykład kafelków i znaczków aplikacji (Windows 8)App tiles and badges sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać kafelka aplikacji, który jest punktem reprezentacji i uruchamiania aplikacji na ekranie startowym.This sample shows how to use an app tile, which is the representation and launch point for your app in the Start screen. Pokazano również, jak używać znaczka na tym kafelku.It also shows how to use a badge on that tile. Jest to metoda przekazywania informacji o stanie użytkownikowi przez aplikację, gdy aplikacja nie jest uruchomiona.It's a method for the app to relay status information to the user when the app isn't running.
Przykład użytkownika i kontrolek niestandardowych języka XAML (Windows 8)XAML user and custom controls sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak tworzyć i używać UserControl elementów XAML oraz tworzyć niestandardowe kontrolki dla projektów.This sample demonstrates how to create and use XAML UserControl elements and create custom controls for your projects.
Przykład ładowania zasobów Direct3D (system Windows 8)Direct3D resource loading sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje ładowanie zasobów Direct3D dla aplikacji C++ przy użyciu DirectX.This sample demonstrates Direct3D resource loading for C++ apps with DirectX.
Widok ListView XAML i formant GridView dostosowywania — przykład interaktywny (Windows 8)XAML ListView and GridView customizing interactivity sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje model interakcji ListView kontrolki.This sample demonstrates the interaction model of the ListView control.
Przykład kontrolki WebView XAML (system Windows 8)XAML WebView control sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać WebView kontrolki do wyświetlania adresu URL, ładowania kodu HTML, współpracy ze skryptem w obrębie WebView i używania WebViewBrush .This sample demonstrates how to use the WebView control to display a URL, load HTML, interact with script within a WebView, and use WebViewBrush.
Próbkowanie czujnika kompasu (system Windows 8)Compass sensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.Compass interfejsu API.This sample demonstrates how to use the Windows.Devices.Sensors.Compass API. Ten przykład umożliwia użytkownikowi przeglądanie odczytywania kompasu jako magnetycznego i, w zależności od zainstalowanego czujnika, wartość true-północy.This sample allows the user to view the compass reading as a magnetic-north and, depending on the installed sensor, a true-north value.
Wyświetl przykład orientacji (Windows 8)Display orientation sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą DisplayProperties klasy ustawić orientację wyświetlania w aplikacji.This sample demonstrates how to use the DisplayProperties class to set the display orientation in an app.
Przykład trybów interpolacji Direct2D (system Windows 8)Direct2D interpolation modes sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje różne tryby interpolacji używane przez Direct2D.This sample shows the various interpolation modes used by Direct2D.
Przykład preferencji globalizacji (system Windows 8)Globalization preferences sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.System.UserProfile.GlobalizationPreferences klasy w celu uzyskania preferencji globalizacji użytkownika.This sample demonstrates how to use the Windows.System.UserProfile.GlobalizationPreferences class to obtain the user's globalization preferences. Pokazano również, jak używać GeographicRegion Language klas i.It also shows how to use the GeographicRegion and Language classes.
Przykład realizacji geometrii Direct2D (system Windows 8)Direct2D geometry realization sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak mozaikowania geometrii wielordzeniowej może pomóc w skróceniu czasu renderowania geometrii.This sample shows how multi-core geometry tessellation can help reduce geometry rendering time. Używanie masek nieprzezroczystości i siatek jest alternatywą dla tradycyjnego renderowania geometrii, który może być lepszy w niektórych sytuacjach.Using opacity masks and meshes is an alternative to traditional geometry rendering that may be better in some situations.
Przykład mapowania czcionek języka (Windows 8)Language font mapping sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak uzyskać zalecenia dotyczące języka dla konkretnych języków przy użyciu LanguageFontGroup klasy w Windows.Globalization.Fonts przestrzeni nazw.This sample demonstrates how to obtain language-specific font recommendations using the LanguageFontGroup class in the Windows.Globalization.Fonts namespace.
Inclinometer — przykład czujnika (system Windows 8)Inclinometer sensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.Inclinometer interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.Inclinometer API. Ten przykład umożliwia użytkownikowi wyświetlanie kątów nachylonego wokół osi X, Y i Z dla 3-osiowych Inclinometer.This sample allows the user to view the angles of incline about the X-, Y-, and Z-axis for a 3-axis inclinometer.
Przykład stylu dużego kontrastu XAML (system Windows 8)XAML high contrast style sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono różne techniki implementowania obsługi trybu dużego kontrastu w aplikacji.This sample demonstrates various techniques for implementing support for high contrast mode in your app. Obsługa trybu dużego kontrastu jest ważna, aby aplikacja była dostępna dla użytkowników, którzy mają problemy z wzrokiem.Support for high contrast mode is important to make your app accessible to people with eyesight problems.
Przykładowe możliwości urządzenia wejściowego (system Windows 8)Input Device capabilities sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje sposób wykonywania zapytań dotyczących urządzeń wejściowych, które są połączone z urządzeniem użytkownika.This sample demonstrates how to query the input devices that are connected to the user's device. I, jak obsługiwać wskaźnik, dotyk, pióro, mysz i tryby wprowadzania klawiatury dla aplikacji ze sklepu Windows.And, how to support the pointer, touch, pen/stylus, mouse, and keyboard input modes of Windows Store apps.
Przykłady zasad EAS dla klientów poczty (system Windows 8)EAS policies for mail clients sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak klienci poczty mogą pobierać informacje o urządzeniu i korzystać z dostarczonych zasad Exchange Active Sync (EAS).This sample shows how mail clients can retrieved device information and work with supplied Exchange Active Sync (EAS) policies. Aplikacje ze sklepu Windows mogą konfigurować klientów poczty e-mail w taki sposób, aby zachować zgodność z danymi zasadami EAS.Windows Store apps can configure their mail clients to stay compliant with the given EAS policies.
Przykład DatagramSocket (system Windows 8)DatagramSocket sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono podstawowe informacje o DatagramSocket klasie przy użyciu funkcji sieciowych udostępnianych przez środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates the basics of the DatagramSocket class using the networking features provided by the Windows Runtime. Składnik klienta przykładu tworzy gniazdo UDP, używa gniazda do wysyłania i odbierania danych, a następnie zamyka gniazdo.The client component of the sample creates a UDP socket, uses the socket to send and receive data, and closes the socket.
Przykład DirectWrite Hello World (system Windows 8)DirectWrite hello world sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DirectWrite i Direct2D do renderowania tekstu "Hello world" do CoreWindow .This sample shows how to use DirectWrite and Direct2D to render the text "Hello World" to a CoreWindow.
Przykład kompresji (system Windows 8)Compression sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak czytać dane strukturalne z pliku i zapisywać skompresowane dane do nowego pliku oraz jak odczytywać skompresowane dane i zapisywać dane z dekompresji do nowego pliku.This sample demonstrates how to read structured data from a file and write compressed data to a new file and how to read compressed data and write decompressed data to a new file. Wiele aplikacji wymaga kompresowania i dekompresowania danych.Many applications need to compress and decompress data.
Przykład tła stanu sieci (system Windows 8)Network status background sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak określić zmianę w profilu połączenia internetowego, rejestrując procedurę obsługi zadania w tle dla zdarzenia zmiany stanu sieci przy użyciu internetowego stanu.This sample demonstrates how to determine a change in Internet connection profile by registering a background task handler for Network Status Change event using an Internet Present condition.
Przykład informacji o pakiecie aplikacji (Windows 8)App package information sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uzyskać informacje o pakiecie przy użyciu interfejsu API pakietu środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample shows you how to get package information using the Windows Runtime packaging API. Użytkownicy uzyskują aplikację ze sklepu Windows jako pakiet aplikacji.Users acquire your Windows Store app as an app package. System Windows używa informacji w pakiecie aplikacji, aby zainstalować aplikację na poszczególnych użytkowników.Windows uses the information in an app package to install the app on a per-user basis.
Przykład LightSensor (system Windows 8)LightSensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.LightSensor interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.LightSensor API. Ten przykład umożliwia użytkownikowi wyświetlanie światła otoczenia jako wartość LUKSÓW.This sample allows the user to view the ambient light reading as a LUX value. Można wybrać jeden z dwóch scenariuszy: LightSensor zdarzenia danych, bieżące odczyty czujnika lekkiego i inne.You can choose one of two scenarios: LightSensor data events, Current light sensor readings, and more.
Przykład obsługi konta komórkowego połączenia szerokopasmowego (system Windows 8)Mobile broadband account provisioning sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak używać interfejsu API () w systemie Windows 8 Mobile ( Windows.Networking.NetworkOperators.ProvisioningAgent ) w celu skonfigurowania systemu Windows 8 z wymaganymi informacjami o łączności i aprowizacji dostępu.This sample demonstrates how to use the Windows 8 Mobile Broadband provisioning agent API (Windows.Networking.NetworkOperators.ProvisioningAgent) to configure Windows 8 with required connectivity information and access provisioning.
Odtwarzanie multimediów na przykład (Windows 8)Media Play To sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje odtwarzanie do interfejsu API.This sample demonstrates the Play To API. Przedstawiono w nim sposób rozszerzania aplikacji multimedialnej w celu przesyłania strumieniowego wideo, audio i obrazów do innych urządzeń w sieci lokalnej.It shows how you can expand your media application to stream video, audio, and images to other devices on your local network.
Przykład klawiatury dotykowej wprowadzania (Windows 8)Input Touch keyboard sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uruchomić klawiaturę dotykową automatycznie w niestandardowych kontrolkach, które nie są wyprowadzane z kontrolek platformy.This sample demonstrates how to launch the touch keyboard automatically in custom controls that aren't derived from platform controls. Przykład implementuje niestandardowe kontrolki, które wymagają wejścia klawiatury i nie są wyprowadzane ze standardowych kontrolek XAML.The sample implements custom controls that require keyboard input and aren't derived from standard XAML controls.
Przykład biblioteki animacji XAML (Windows 8)XAML animation library sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje sposób animowania elementów i stosowania funkcji napięcia do animacji, aby osiągnąć różne efekty.This sample demonstrates how to animate elements and apply easing functions to the animations to achieve various effects.
Przykład przyciągania (Windows 8)Snap sample (Windows 8) Przypięty stan to jeden z czterech możliwych stanów widoku aplikacji.The snapped state is one of the four possible application view states. Przyciąganie aplikacji zmienia rozmiar aplikacji na 320 pikseli szerokości, co umożliwia udostępnienie ekranu innej aplikacji.Snapping an app resizes the app to 320 pixels wide, which allows it to share the screen with another app. Przyciąganie umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch aplikacji.Snapping enables two apps to be visible at the same time.
Przykład transkodowania nośnika (Windows 8)Transcoding media sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą Windows.Media.Transcoding interfejsu API transkodowanie plik wideo w aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates how to use the Windows.Media.Transcoding API to transcode a video file in a Windows Store app. Transkodowanie to Konwersja pliku multimediów cyfrowych, takiego jak plik wideo lub audio, z jednego formatu na inny.Transcoding is the conversion of a digital media file, such as a video or audio file, from one format to another.
Przykład przekształcenia dwuwymiarowego XAML (system Windows 8)XAML two-dimensional transforms sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą dwuwymiarowych przekształceń zmodyfikować sposób wyświetlania elementów w aplikacji.This sample demonstrates how to use two-dimensional transforms to modify how elements are displayed in your app. Transformacja definiuje sposób mapowania lub przekształcania punktów z jednego obszaru współrzędnych do innego obszaru współrzędnych.A transform defines how to map, or transform, points from one coordinate space to another coordinate space.
Przykład zapisywania danych XML IXmlReader i IXmlWriter (Windows 8)IXmlReader and IXmlWriter XML data read write sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać IXmlReader i IXmlWriter w aplikacji ze sklepu Windows w języku C++.This sample demonstrates how to use IXmlReader and IXmlWriter in your Windows Store app with C++. Są one używane do odczytywania i zapisywania danych XML z prostego pliku tekstowego w formacie XML.They're used to read and write XML data from a flat XML-formatted text file. Te interfejsy są częścią interfejsów API systemu Windows Win32 i modelu COM, ale są obsługiwane przez środowisko wykonawcze systemu Windows.These interfaces are part of the Windows Win32 and COM APIs, but are supported by the Windows Runtime.
Przechwytywanie multimediów przy użyciu przykładu urządzenia przechwytywania (system Windows 8)Media capture using capture device sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać MediaCapture interfejsu API do przechwytywania wideo, audio i obrazów z urządzenia przechwytującego, takiego jak kamera internetowa.This sample demonstrates how to use the MediaCapture API to capture video, audio, and pictures from a capture device, such as a webcam.
Przykład okna podręcznego XAML (system Windows 8)XAML Popup sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć i używać elementu menu podręcznego XAML w projektach.This sample demonstrates how to create and use the XAML Popup element in your projects.
Przykład CameraCaptureUI (system Windows 8)CameraCaptureUI Sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Media.Capture.CameraCaptureUI interfejsu API, który wyświetla interfejs użytkownika w trybie pełnoekranowym do przechwytywania zdjęć lub filmów wideo.This sample demonstrates how to use the Windows.Media.Capture.CameraCaptureUI API, which displays a full-screen UI for capturing photos or videos. Interfejs użytkownika przechwytywania aparatu fotograficznego zapewnia kontrolę nad przełączaniem zdjęć do wideo, zegarem do wykonywania zdjęć opóźnionych i nie tylko.The Camera Capture UI provides controls for switching from photo to video, a timer for taking time-delayed photos, and more.
Przykład odtwarzania pliku audio XAudio2 (system Windows 8)XAudio2 audio file playback sample (Windows 8) Ten przykład demonstruje użycie XAudio2 w aplikacji.This sample demonstrates the use of XAudio2 in an app.
Przykład Hilo C++ (Windows 8)Hilo C++ sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć kompletną aplikację ze sklepu Windows przy użyciu języka C++ i języka XAML.This sample demonstrates how to build a complete Windows Store app using C++ and XAML. Przykład zdjęcia Hilo zawiera wskazówki dla deweloperów języka C++, którzy chcą utworzyć aplikację systemu Windows 8 przy użyciu nowoczesnych języków C++, XAML i środowisko wykonawcze systemu Windows.The Hilo photo sample provides guidance to C++ developers that want to create a Windows 8 app using modern C++, XAML, and the Windows Runtime.
Przykład niestandardowego modułu renderowania tekstu DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite custom text renderer sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje sposób implementacji niestandardowego modułu renderowania tekstu dla DirectWrite.This sample shows how to implement a custom text renderer for DirectWrite.
Przykład wyliczenia czcionek DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite font enumeration sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DirectWrite do wyświetlania czcionek w kolekcji czcionek systemowych na urządzeniu użytkownika.This sample shows how to use DirectWrite to list the fonts in the system font collection on a user's device.
Przykład przekształcenia z perspektywą Direct2D (system Windows 8)Direct2D perspective transform sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DrawBitmap interfejsu API do wyświetlania obrazu z zastosowanym przekształceniem perspektywy.This sample shows how to use the DrawBitmap API to display an image with a perspective transform applied to it.
Przykład CameraOptionsUI (system Windows 8)CameraOptionsUI Sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać opcji aparatu w aplikacji urządzenia.This sample demonstrates how to use camera options in a device app. CameraOptionsUIInterfejs API wyświetla interfejs użytkownika do dostosowywania ustawień aparatu.The CameraOptionsUI API displays a UI for adjusting camera settings. Ten przykład wymaga kamery internetowej.This sample requires a webcam.
Przykład odtwarzania kontrolera audio XInput (system Windows 8)XInput audio controller playback sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje XAudio2 odtwarzania na urządzeniu XInput, takim jak zestaw słuchawkowy, w aplikacji.This sample demonstrates XAudio2 playback to an XInput device, such as a headset, in an app.
Przykład efektu przekształcenia 3D Direct2D (system Windows 8)Direct2D 3D transform effect sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje różne metody transformacji obrazu w przestrzeni trójwymiarowej.This sample demonstrates the different methods to transform an image in 3-D space.
Przykład autoryzacji konta systemu Windows (system Windows 8)Windows account authorization sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać elementów członkowskich Windows.Security.Authentication.OnlineId przestrzeni nazw do uwierzytelniania użytkownika przy użyciu konta Microsoft w trybie delegowania.This sample demonstrates how to use the members of the Windows.Security.Authentication.OnlineId namespace to authenticate a user with their Microsoft Account in delegation mode. I jak wysyłać uzyskane tokeny do interfejsów API usługi Live Connect przy użyciu protokołu REST.And, how to send acquired tokens to Live Connect APIs using REST protocol.
Przykład formatowania liczb i analizy (system Windows 8)Number formatting and parsing sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DecimalFormatter klas, CurrencyFormatter , PercentFormatter i PermilleFormatter w Windows.Globalization.NumberFormatting przestrzeni nazw.This sample demonstrates how to use the DecimalFormatter, CurrencyFormatter, PercentFormatter, and PermilleFormatter classes in the Windows.Globalization.NumberFormatting namespace. Są one używane do wyświetlania i analizowania liczb, walut i wartości procentowych.They're used to display and parse numbers, currencies, and percent values.
Przykład oferty i odzyskiwania zasobów infrastruktury DXGI (system Windows 8)DXGI offer and reclaim resources sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje korzystanie z infrastruktury DXGI IDXGIDevice2::OfferResources i IDXGIDevice2::ReclaimResources interfejsów API w aplikacji C++ przy użyciu DirectX.This sample demonstrates the use of the DXGI IDXGIDevice2::OfferResources and IDXGIDevice2::ReclaimResources APIs in a C++ app with DirectX.
Przykład brokera uwierzytelniania w sieci Web (system Windows 8)Web authentication broker sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje interfejs API usługi Web Authentication Broker.This sample demonstrates the web authentication broker WinRT API. Umożliwia ona włączenie połączeń logowania jednokrotnego (SSO) z dostawcami OAuth, takimi jak Facebook, Google, Microsoft i Twitter.It lets you enable single sign-on (SSO) connections to OAuth providers such as Facebook, Google, Microsoft, and Twitter.
Przykład efektu strumienia audio XAudio2 (system Windows 8)XAudio2 audio stream effect sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje przesyłanie strumieniowe audio w aplikacji C++ przy użyciu interfejsów API XAudio2 i platforma Media Foundation.This sample demonstrates audio streaming in a C++ app using the XAudio2 and Media Foundation APIs.
Przykład ekranu powitalnego (system Windows 8)Splash screen sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak naśladować ekran powitalny, który jest wyświetlany w systemie Windows dla aplikacji, przez rozmieszczenie podobnego obrazu prawidłowo, gdy system Windows odrzuci ekran powitalny wyświetlany.This sample shows how to imitate the splash screen that Windows displays for your app, by positioning a similar image correctly when Windows dismisses the splash screen that it displays.
Przykład zadania w tle SMS (Windows 8)SMS background task sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsu API SMS szerokopasmowej usługi Windows 8 Mobile ( Windows.Devices.Sms ) z interfejsem API zadań w tle ( Windows.ApplicationModel.Background ) do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.This sample shows how to use the Windows 8 Mobile Broadband SMS API (Windows.Devices.Sms) with the Background Task API (Windows.ApplicationModel.Background) to send and receive SMS text messages.
Przykład zarządzania wysyłaniem, odbieraniem i kartą SIM w wiadomości SMS (Windows 8)SMS message send, receive, and SIM management sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsu API SMS szerokopasmowej sieci bezprzewodowej dla systemu Windows 8 ( Windows.Devices.Sms ).This sample shows how to use the Windows 8 Mobile Broadband SMS API (Windows.Devices.Sms).
Przykładowa aplikacja próbna i zakup w aplikacji (Windows 8)Trial app and in-app purchase sample (Windows 8) W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą interfejsu API licencjonowania udostępnianego przez Sklep Windows określić stan licencji aplikacji lub funkcję włączoną przez zakup w aplikacji.This sample demonstrates how to use the licensing API provided by the Windows Store to determine the license status of an app, or of a feature enabled by an in-app purchase.
Wejściowy przykładowy tekst klawiatury dotykowej (system Windows 8)Input Touch keyboard text input sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak włączyć zoptymalizowane widoki na klawiaturze dotykowej.This sample shows how to enable optimized views on the touch keyboard. Działa ona przy użyciu zakresów wejściowych i typów wejściowych z kontrolkami w WinJS.UI przestrzeni nazw oraz z TextBox RichEdit kontrolkami i XAML.It works by using input scopes and input types with controls in the WinJS.UI namespace, and with the TextBox and RichEdit XAML controls.
Przykład edycji tekstu XAML (Windows 8)XAML text editing sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać kontrolek wprowadzania tekstu w aplikacji.This sample demonstrates how to use text input controls in your app.
Przykład puli wątków (system Windows 8)Thread pool sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uruchamiać elementy robocze asynchronicznie za pomocą interfejsu API środowisko wykonawcze systemu Windows puli wątków.This sample shows you how to run work items asynchronously using the Windows Runtime thread pool API.
Przykładowy dostawca okna automatyzacji interfejsu użytkownika (system Windows 8)UI Automation core window provider sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć dostawcę automatyzacji interfejsu użytkownika firmy Microsoft.This sample demonstrates how to create a Microsoft UI Automation provider. Udostępnia ona programistyczne informacje o aplikacji ze sklepu Windows dostępne dla dostępnych technologii, takich jak czytniki ekranu.It makes programmatic information about a Windows Store app available to accessible technologies such as screen readers. Przykładem jest aplikacja Direct2D.The sample is a Direct2D application.
Przykład dostępności XAML (system Windows 8)XAML accessibility sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak dodać do aplikacji podstawową obsługę ułatwień dostępu.This sample shows you how to add basic accessibility support to your app.
Przykład listy odtwarzania (Windows 8)Playlist sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak tworzyć, zapisywać, wyświetlać i edytować listę odtwarzania plików audio.This sample demonstrates how to create, save, display, and edit a playlist of audio files. Ten przykład używa klas, które znajdują się w Windows.Media.Playlists przestrzeni nazw.This sample uses classes that are in the Windows.Media.Playlists namespace.
Przykład klienta programu Media Server (system Windows 8)Media Server client sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć klienta serwera multimediów przy użyciu interfejsu API serwera multimediów.This sample demonstrates how to create a Media Server client using the Media Server API. Przykładowy serwer multimediów pokazuje, jak w sposób programistyczny przeglądać serwer multimediów cyfrowych w sieci lokalnej i wyświetlać wszystkie jego pliki wideo.The Media Server sample demonstrates how to browse a Digital Media Server programmatically on your local network, and display all of its video files.
Przykład aplikacji Direct2D Magazine (system Windows 8)Direct2D magazine app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Direct2D, DirectWrite, Windows Imaging Component (WIC) i XAML do kompilowania aplikacji z prezentacją typu Magazine.This sample shows how to use Direct2D, DirectWrite, Windows Imaging Component (WIC), and XAML to build an app with a magazine-type presentation.
Przykład zarządzania kontami i urządzeniami mobilnymi dla urządzeń szerokopasmowych (Windows 8)Mobile broadband account and device management sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsu API szerokopasmowej sieci bezprzewodowej () w systemie Windows 8 ( Windows.Networking.NetworkOperators ) wykorzystywanego przez operatorów usługi Mobile Network (MNO).This sample shows how to use the Windows 8 Mobile Broadband API (Windows.Networking.NetworkOperators) employed by Mobile Network Operators (MNO). Pokazano, jak używać interfejsów API MobileBroadbandAccount do pobierania i wyświetlania dostępnych kont komórkowego połączenia szerokopasmowego.It demonstrates how to use the MobileBroadbandAccount APIs to retrieve and display available Mobile Broadband accounts.
Przykład bliskości (Windows 8)Proximity sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać PeerFinder klas i ProximityDevice do komunikowania się z komputerami znajdującymi się w pobliżu.This sample demonstrates how to use the PeerFinder and ProximityDevice classes to communicate with nearby computers. Za pomocą Proximity interfejsu API można wymieniać małe wiadomości w gestie TAP lub skonfigurować połączenie gniazda między aplikacjami równorzędnymi.You can use the Proximity API to exchange small messages during a tap gesture or set up a socket connection between peer apps.
Tworzenie środowisko wykonawcze systemu Windows przykładowego składnika w procesie (C + + CX) (Windows 8)Creating a Windows Runtime in-process component sample (C++CX) (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć składnik w języku C++/CX, który jest używany w kodzie klienta C++/CX, JavaScript i C#.This sample shows how to create a component in C++/CX that's used in C++/CX, JavaScript, and C# client code. Projekt OvenServer zawiera klasę środowiska uruchomieniowego o nazwie Oven , która implementuje IOven interfejs i IAppliance interfejs.The OvenServer project contains a runtime class named Oven, which implements an IOven interface and an IAppliance interface.
Przykład preferencji autorotacji urządzeń (Windows 8)Device auto rotation preferences sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DisplayProperties klasy do obsługi i weryfikowania zdarzeń rotacji urządzeń.This sample shows how to use the DisplayProperties class to handle and verify device rotation events.
Przykład komunikacji w czasie rzeczywistym (Windows 8)Real-time communication sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać funkcji małych opóźnień w celu włączenia aplikacji komunikacyjnych w czasie rzeczywistym.This sample demonstrates how to use the low latency feature to enable real-time communication applications.
Udostępnianie przykładu aplikacji źródłowej zawartości (system Windows 8)Sharing content source app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak aplikacja może udostępniać zawartość innej aplikacji.This sample demonstrates how an app can share content with another app. Ten przykład używa klas z Windows.ApplicationModel.DataTransfer przestrzeni nazw.This sample uses classes from the Windows.ApplicationModel.DataTransfer namespace.
Wyszukaj przykład kontraktu (system Windows 8)Search contract sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak umożliwić użytkownikom wyszukiwanie aplikacji po wybraniu panelu wyszukiwania i otwarciu okienka wyszukiwania.This sample shows how to let users search your app when they select the Search charm and open the search pane. I, jak używać okienka wyszukiwania do wyświetlania sugestii dla zapytań użytkowników.And, how to use the search pane to display suggestions for users' queries.
Przykład powiadomień RAW (Windows 8)Raw notifications sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać nieprzetworzonych powiadomień, które są powiadomieniami wypychanymi bez skojarzonego interfejsu użytkownika, który wykonuje zadanie w tle dla aplikacji.This sample shows how to use raw notifications, which are push notifications with no associated UI that perform a background task for the app.
Przykład efektów obrazu podstawowego Direct2D (system Windows 8)Direct2D basic image effects sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak załadować obraz, zastosować do niego efekt rozmycia gaussowskie, a następnie wyświetlić go w Windows::UI::Core::CoreWindow .This sample shows how to load an image, apply the Gaussian blur effect to it, and then display it in a Windows::UI::Core::CoreWindow.
Direct2D efekty na przykładach pierwotnych (Windows 8)Direct2D effects on primitives sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak zastosować efekty obrazu do elementów podstawowych Direct2D.This sample shows how to apply image effects to Direct2D primitives. Ten przykład Rysuje prostokąty zaokrąglone przy użyciu Direct2D, a następnie rysuje DirectWrite tekst w środku prostokątów.This sample draws rounded rectangles using Direct2D and then draws DirectWrite text in the middle of the rectangles. Następnie stosuje do niego wykres efektów.Then it applies an effect graph to it.
Przykład ControlChannelTrigger StreamSocket (Windows 8)ControlChannelTrigger StreamSocket sample (Windows 8) W przykładzie pokazano, jak używać ControlChannelTrigger klasy w aplikacji ze sklepu Windows.The sample shows how to use the ControlChannelTrigger class in a Windows Store app. Używa protokołu TCP StreamSocket , więc aplikacja jest zawsze podłączona i zawsze dostępna.It uses a TCP StreamSocket, so the app is always connected and always reachable. Ten przykład ilustruje użycie powiadomień sieciowych w tle.This sample demonstrates the use of background network notifications.
Przykład ControlChannelTrigger StreamWebSocket (Windows 8)ControlChannelTrigger StreamWebSocket sample (Windows 8) W przykładzie pokazano, jak używać ControlChannelTrigger klasy do włączania aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu StreamWebSocket, aby zawsze były połączone i zawsze dostępne.The sample shows how to use the ControlChannelTrigger class to enable a Windows Store app using a StreamWebSocket to be always connected and always reachable. Ten przykład ilustruje użycie powiadomień sieciowych w tle.This sample demonstrates the use of background network notifications.
Przykład uruchamiania skojarzenia (system Windows 8)Association launching sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uruchomić aplikację domyślną użytkownika dla typu pliku lub protokołu.This sample shows you how to launch the user's default app for file type or a protocol. Możesz również dowiedzieć się, jak włączyć aplikację jako domyślną aplikację dla typu pliku lub protokołu.You can also learn how to enable your app to be the default app for a file type or a protocol.
Przykład AtomPub (system Windows 8)AtomPub sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uzyskać dostęp do źródeł zawartości z Internetu, tworzyć, aktualizować i usuwać z nich.This sample demonstrates how to access, create, update, and remove syndicated content feeds from the web. Używa implementacji środowisko wykonawcze systemu Windows standardu publikacji Atom.It uses the Windows Runtime implementation of the Atom Publication standard.
Przykład rejestracji certyfikatu (system Windows 8)Certificate enrollment sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć i zarejestrować certyfikat w hierarchii certyfikacji.This sample demonstrates how to create and enroll a certificate in a certification hierarchy. Aby uzyskać kopię ewaluacyjną systemu Windows 8, przejdź do systemu Windows 8.To obtain an evaluation copy of Windows 8, go to Windows 8. Aby uzyskać kopię ewaluacyjną Microsoft Visual Studio 2012, przejdź do programu Visual Studio 2012.To obtain an evaluation copy of Microsoft Visual Studio 2012, go to Visual Studio 2012.
Przykład aplikacji schowka (system Windows 8)Clipboard app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak aplikacja może używać poleceń schowka, w tym kopiowania, wklejania, wycinania i przenoszenia.This sample demonstrates how an app can use clipboard commands, including copy, paste, cut, and move. Ten przykład używa klas z Windows.ApplicationModel.DataTransfer przestrzeni nazw.This sample uses classes from the Windows.ApplicationModel.DataTransfer namespace.
Przykład trybów efektu złożonego Direct2D (system Windows 8)Direct2D composite effect modes sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje szeroki zakres trybów złożonych i mieszanych dostępnych w Direct2D.This sample shows the wide range of composite and blend modes available from Direct2D.
Przykład mapowania nierówności Direct3D (system Windows 8)Direct3D bump mapping sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje mapowanie nierówności przy użyciu zwykłej mapy i oświetlenia na pikseli.This sample demonstrates bump mapping using a normal map and per-pixel lighting.
Szczegóły kalendarza i przykład matematyczny (Windows 8)Calendar details and math sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Calendar klasy w Windows.Globalization przestrzeni nazw do manipulowania i przetwarzania dat w oparciu o system kalendarza i preferencje globalizacji użytkownika.This sample demonstrates how to use the Calendar class in the Windows.Globalization namespace to manipulate and process dates based on a calendar system and the user's globalization preferences.
Przykład wyliczania urządzeń (Windows 8)Device enumeration sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak za pomocą interfejsu API wyliczania urządzeń znaleźć dostępne urządzenia i poszukać informacji o urządzeniu.This sample shows how to use the Device Enumeration API to find available devices and look for device information. Przykład przedstawia dwa scenariusze: w pierwszym scenariuszu interfejs API wyliczania urządzeń jest używany do wyszukiwania określonych interfejsów urządzeń.The sample presents two scenarios: In the first scenario, the Device Enumeration API is used to look for specific device interfaces.
Przykład tekstu akapitu DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite paragraph text sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać DirectWrite i Direct2D do renderowania tekstu akapitu do CoreWindow .This sample shows how to use DirectWrite and Direct2D to render paragraph text to a CoreWindow. I, Zastosuj justowanie i odstępy między znakami do układu.And, apply justification and character spacing to the layout.
Reagowanie na wygląd przykładu na klawiaturze ekranowej (system Windows 8)Responding to the appearance of the on-screen keyboard sample (Windows 8) [Ta dokumentacja jest wstępna i może ulec zmianie.] Ten przykład pokazuje, jak nasłuchiwać i odpowiadać na wygląd klawiatury miękkiej na ekranie.[This documentation is preliminary and is subject to change.] This sample shows how to listen for and respond to the appearance of the onscreen soft keyboard. Gdy fokus jest określony dla elementu, który wymaga wprowadzania tekstu na urządzeniu, które nie ma klawiatury.When focus is given to an element that requires text input on a device that doesn't have a keyboard.
Przykład powiązania danych XAML (system Windows 8)XAML data binding sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje podstawowe techniki powiązań danych przy użyciu klasy powiązania i rozszerzenia znaczników powiązania.This sample demonstrates basic data binding techniques using the Binding class and Binding markup extension.
Przykładowy samouczek Direct3D (system Windows 8)Direct3D tutorial sample (Windows 8) Ten przykład jest samouczkiem zawierającym pięć lekcji.This sample is a five-lesson tutorial. Zawiera wprowadzenie do interfejsu API Direct3D i wprowadza koncepcje i kod używany w wielu innych przykładach DirectX.It provides an introduction to the Direct3D API, and introduces the concepts and code used in many of the other DirectX samples.
Przykład aplikacji do korygowania zdjęć efektów Direct2D (system Windows 8)Direct2D effects photo adjustment app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje różne typowe techniki manipulowania fotografiami przy użyciu efektów Direct2D.This sample shows various common photo manipulation techniques using Direct2D Effects. Ten przykład jest podzielony na kilka części.This sample is divided into several parts. Lekcja 1. zawiera podstawowe informacje na temat ładowania i rysowania obrazu przy użyciu efektów Direct2D.Lesson 1: Shows the basics of loading and drawing an image using Direct2D Effects.
Przykład Windows Audio Session (WASAPI) (Windows 8)Windows Audio Session (WASAPI) sample (Windows 8) Pokazuje, jak wykonywać różne zadania związane z dźwiękiem przy użyciu interfejsu API sesji Windows audio (WASAPI).Demonstrates how to do various audio related tasks using the Windows Audio Session API (WASAPI).
Przykład nazwy domeny użytkownika (system Windows 8)User domain name sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje funkcje związane z domeną udostępniane przez UserInformation klasę Windows.System.UserProfile przestrzeni nazw.This sample demonstrates the domain-related functionality provided by the UserInformation class of the Windows.System.UserProfile namespace. Klasa UserInformation umożliwia aplikacji pobieranie i Ustawianie informacji o użytkowniku.The UserInformation class enables an app to get and set information about the user.
Przykład zarządzania komunikatami USSD (system Windows 8)USSD message management sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje Zarządzanie kontem sieci przy użyciu protokołu USSD z urządzeniami przenośnymi obsługującymi program GSM.This sample demonstrates network account management using the USSD protocol with GSM-capable mobile broadband devices. USSD jest zazwyczaj używany do zarządzania kontem mobilnego profilu szerokopasmowego przez operatora sieci komórkowej (MNO).USSD is typically used for account management of a mobile broadband profile by the Mobile Network Operator (MNO).
Przykład Optymalizatora podróży w usłudze mapy Bing (system Windows 8)Bing Maps Trip Optimizer sample (Windows 8) W przykładzie pokazano, jak używać języka JavaScript i Visual C++ oraz do tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8 o nazwie Optymalizator podróży w usłudze mapy Bing.The sample demonstrates how to use JavaScript and Visual C++ and to create app for Windows 8 named Bing Maps Trip Optimizer. Optymalizator podróży w usłudze mapy Bing używa języka JavaScript do definiowania interfejsu użytkownika i języka C++ dla równolegle kosztownych algorytmów.Bing Maps Trip Optimizer uses JavaScript to define the UI, and C++ for a computationally expensive algorithm in parallel.
Direct2D i DirectWrite animowany tekst na przykład ścieżki (system Windows 8)Direct2D and DirectWrite animated text on a path sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Direct2D i DirectWrite do renderowania ciągu tekstu wzdłuż animowanej, nieliniowej ścieżki geometrycznej.This sample shows how to use Direct2D and DirectWrite to render a string of text along an animated, non-linear geometric path. Aplikacja renderuje "Hello, World!"The app renders "Hello, World!" wielokrotnie powtórzone w różnych językach wzdłuż krzywej Beziera.repeated several times in different languages along a Bezier curve.
Przykład uwierzytelniania hotspot Wi-Fi (Windows 8)Wi-Fi hotspot authentication sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsu API szerokopasmowej sieci Windows.Networking.NetworkOperators Wi-Fi dla systemu Windows 8 () na potrzeby uwierzytelniania hotspotu w telefonieThis sample demonstrates how to use the Windows 8 Mobile Broadband API (Windows.Networking.NetworkOperators) for Wi-Fi hotspot authentication. Użyj tego mechanizmu jako alternatywy do konfigurowania poświadczeń statycznych dla hotspotu Wi-Fi.Use this mechanism as an alternative to configuring static credentials for a Wi-Fi hotspot.
Przykład obrazów XAML (Windows 8)XAML images sample (Windows 8) W tym przykładzie przedstawiono różne techniki wyświetlania obrazów w aplikacji i manipulowania nimi przy użyciu kontrolki obraz i klasy BitmapImage.This sample demonstrates various techniques for displaying and manipulating images in your app using the Image control and the BitmapImage class.
Przykład aplikacji grupy domowej (system Windows 8)HomeGroup app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać HomeGroup do otwierania, wyszukiwania i udostępniania plików.This sample demonstrates how to use a HomeGroup to open, search, and share files. Ten przykład używa niektórych opcji znajdujących się HomeGroup w Windows.Storage.Pickers i Windows.Storage.KnownFolders .This sample uses some of the HomeGroup options found in the Windows.Storage.Pickers and Windows.Storage.KnownFolders.
Przykład kontrastu i ustawień interfejsu użytkownika (system Windows 8)UI contrast and settings sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać interfejsów API ustawień interfejsu użytkownika w podstawowej aplikacji C# lub JavaScript.This sample shows how to use the UI settings APIs in a basic C# or JavaScript app.
Przykład wyliczenia folderu (system Windows 8)Folder enumeration sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak wyświetlić listę plików i folderów najwyższego poziomu w lokalizacji.This sample shows how to list the top-level files and folders inside a location. (Na przykład folder, urządzenie lub lokalizacja sieciowa). I, jak używać zapytań, aby wyświetlić listę wszystkich plików w lokalizacji, sortując je do grup plików.(For example, a folder, device, or network location.) And, how to use queries to list all files inside a location by sorting them into file groups.
Przykładowy selektor plików (system Windows 8)File picker sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uzyskać dostęp do plików i folderów przez umożliwienie użytkownikom wyboru ich przez selektory plików.This sample shows how to access files and folders by letting the user choose them through the file pickers. I, jak zapisać plik, aby użytkownik mógł określić nazwę, typ pliku i lokalizację pliku do zapisania.And, how to save a file so that the user can specify the name, file type, and location of a file to save.
Przykład umów selektora plików (system Windows 8)File picker contracts sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, w jaki sposób aplikacja może udostępniać pliki, lokalizację zapisywania i aktualizacje plików w czasie rzeczywistym do innych aplikacji za pomocą selektora plików.This sample shows how an app can provide files, a save location, and real-time file updates to other apps through the file picker. Jest to wykonywane przez uczestnictwo w kontrakcie selektora plików Open, kontrakt selektora zapisywania plików i Aktualizator kontrakt pliku w pamięci podręcznej.It's done by participating in the File Open Picker contract, File Save Picker contract, and Cached File Updater contract.
Przykład przeszukiwania plików programistycznych (Windows 8)Programmatic file search sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak wykonywać zapytania dotyczące plików w lokalizacjach, takich jak folder, biblioteka, urządzenie lub lokalizacja sieciowa.This sample shows how to query files in locations such as a folder, library, device, or network location. Używa Windows.Storage.Search interfejsu API.It uses Windows.Storage.Search API. Ważne interfejsy API w tym przykładzie obejmują: QueryOptions Klasa, StorageFileQueryResult Klasa i inne.Important APIs in this sample include: QueryOptions class, StorageFileQueryResult class, and others.
Przykład miniatury plików i folderów (Windows 8)File and folder thumbnail sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak pobrać miniatury dla plików i folderów.This sample shows how to retrieve thumbnails for files and folders. Używa Windows.Storage.FileProperties interfejsu API.It uses Windows.Storage.FileProperties API.
Przykład manipulowania danymi wejściowymi i gesty (C++) (Windows 8)Input Manipulations and gestures (C++) sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak obsłużyć manipulowanie wskaźnikami i manipulacje procesami oraz gesty za pomocą GestureRecognizer interfejsów API w aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu języków C++ i DirectX.This sample demonstrates how to handle pointer input and process manipulations and gestures with the GestureRecognizer APIs in a Windows Store app using C++ and DirectX.
Przykład generatora Fractal Direct3D HLSL (system Windows 8)Direct3D HLSL fractal generator sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje użycie programów Direct3D HLSL i DirectCompute COMPUTE Details do tworzenia obrazów Fractal.This sample demonstrates the use of Direct3D HLSL and DirectCompute compute shaders to create fractal images.
Przykład efektów oświetlenia języka XAML Direct2D (system Windows 8)XAML Direct2D lighting effects sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje efekty oświetlenia dostępne w efektach Direct2D.This sample demonstrates the lighting effects available in Direct2D Effects. Właściwości efektu oświetlenia są kontrolowane przez kontrolki interfejsu XAML, a następnie wyświetlane przy użyciu Direct2D za pośrednictwem SwapChainBackgroundPanel języka XAML.The lighting effect properties are controlled by XAML interface controls and then displayed using Direct2D via a XAML SwapChainBackgroundPanel.
Przykład drukowania Direct2Dapp (system Windows 8)Direct2Dapp printing sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak dodać obsługę drukowania Direct2D do aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates how to add Direct2D printing support to a Windows Store app. Ten przykład pokazuje, jak używać funkcji Direct2D do renderowania zawartości aplikacji ze sklepu Windows na potrzeby drukowania.This sample shows how to use Direct2D features to render the content of a Windows Store app for printing. I, jak wysyłać renderowane zawartość do drukarki.And, how to send the rendered content to the printer.
Direct2D drukowanie obrazów i efektów (system Windows 8)Direct2D printing images and effects sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak drukować obrazy Direct2D i efekty Direct2D w aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates how to print Direct2D images and Direct2D effects in a Windows Store app.
Przykładowy tekst animowany Direct2D (system Windows 8)Direct2D animated text sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak szybko renderować tekst przy użyciu metody Direct2D FillOpacityMask .This sample shows how to render text quickly by using the Direct2D FillOpacityMask method. Próbka reaguje także na dotknięcie.The sample also responds to touch. Aby powiększyć tekst w i wyprowadzić, można użyć dwóch palców szczypania.A two finger pinch can be used to zoom the text in and out.
Przykład efektów przetwarzania końcowego Direct3D (system Windows 8)Direct3D post-processing effects sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, że program Direct3D 11,1 posting na prostą, obracającą się sceną modułu, przy użyciu buforów pośrednich w dół.This sample demonstrates Direct3D 11.1 post-processing on a simple rotating cube scene, using down-scaled intermediate buffers.
Przykład rozszerzonych usług lingwistycznych (ELS) (system Windows 8)Extended Linguistic Services (ELS) sample (Windows 8) Ten przykład demonstruje użycie rozszerzonych usług lingwistycznych (ELS) w aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates the use of Extended Linguistic Services (ELS) in a Windows Store app. Przykład implementuje scenariusze, które demonstrują korzystanie z trzech dostępnych usług ELS.The sample implements scenarios that demonstrate the use of the three available ELS services. Scenariusze pokazują, jak zażądać określonej usługi.The scenarios demonstrate how to request a specific service.
Przykład testowania trafień DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite hit testing sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać funkcji testowania trafień DirectWrite.This sample shows how to use the hit-testing features of DirectWrite. Są one używane do określenia, która część wyświetlanego tekstu jest kliknięta lub dotknięcia.They're used to determine which part of the displayed text is being clicked or touched.
Przykład wbudowanego obiektu DirectWrite (system Windows 8)DirectWrite inline object sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak wstawić obiekt wbudowany do układu tekstu, takiego jak obraz.This sample shows how to insert an inline object into a text layout, such as an image.
Przykład rysowania na podstawie wektorów XAML (system Windows 8)XAML vector-based drawing sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak rysować grafiki wektorowe w aplikacji.This sample demonstrates how to draw vector-based graphics in your app.
Przykład kontroli wywołań Bluetooth (system Windows 8)Bluetooth call control sample (Windows 8) Przykład CallControl Bluetooth ilustruje sposób konfigurowania domyślnego urządzenia komunikacyjnego Bluetooth do obsługi wywołań.The Bluetooth CallControl sample demonstrates how to configure the default Bluetooth communications device for handling calls. Istnieją wersje języka JavaScript, C#, C++ i VB.Net tego przykładu.There are JavaScript, C#, C++, and VB.Net versions of this sample. Ten przykład wymaga znajomości zdarzeń systemu Windows i obsługi zdarzeń.This sample requires knowledge of Windows events and event handling.
Przykład listy poleceń Direct2D (system Windows 8)Direct2D command list sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje użycie listy poleceń.This sample demonstrates the use of a command list. Jest on używany do rejestrowania zestawu poleceń wektorowych, tworzenia pędzla obrazu z listy poleceń, a następnie wypełnienia do niego geometrii prostokąta.It's used for recording a set of vector commands, creating an image brush from the command list, and then filling a rectangle geometry with it. Lista poleceń zachowuje niezależność od rozdzielczości wektora.The command list preserves resolution independence of the vector.
Przykład ControlChannelTrigger XMLHttpRequest (system Windows 8)ControlChannelTrigger XMLHTTPRequest sample (Windows 8) W przykładzie pokazano, jak używać ControlChannelTrigger klasy, aby umożliwić aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu programu, IXMLHTTPRequest2 Aby zawsze były połączone i zawsze dostępne.The sample shows how to use the ControlChannelTrigger class to enable a Windows Store app using IXMLHTTPRequest2 to be always connected and always reachable. Ten przykład ilustruje użycie powiadomień sieciowych w tle w aplikacji ze sklepu Windows.This sample demonstrates the use of background network notifications in a Windows Store app.
Przykładowy szkic kontrolera XInput i JavaScript (system Windows 8)XInput and JavaScript controller sketch sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak otoczyć interfejs API języka XInput C++ w składniku środowisko wykonawcze systemu Windows.This sample demonstrates how to wrap the XInput C++ API in a Windows Runtime component. Następnie wywołuje ją z aplikacji ze sklepu Windows przy użyciu języka JavaScript.Then, it calls it from a Windows Store app using JavaScript. Ten przykład implementuje aplikację szkicu, która umożliwia korzystanie z kontrolera gier Xbox do wybierania grubości linii i nie tylko.This sample implements a sketch app that lets you use the Xbox game controller to select line thickness and more.
Przykład efektu macierzy Direct2D convolve (system Windows 8)Direct2D convolve matrix effect sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje efekt Direct2D efektów macierzy convolve.This sample demonstrates the Direct2D Effects convolve matrix effect. Ten przykład zawiera przykład Convolution macierzy jądra: Passthrough (No-op), Rozmycie pola (szerokość 5), proste wykrywanie krawędzi, proste wyostrzenie, Płaskorzeźba, plamy pionowe (wysokość 10).This sample has some example convolution kernel matrices: Passthrough (no-op), Box blur (width 5), Simple edge detect, Simple sharpen, Emboss, Vertical smear (height 10) theses and more.
Przykład implementacji łańcucha wymiany programu DirectX (system Windows 8)DirectX swap chain implementation sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak odbierać CoreWindow zdarzenia w aplikacji natywnej oraz jak połączyć łańcuch wymiany programu DirectX z widokiem aplikacji.This sample shows how to receive CoreWindow events in a native application, and how to connect a DirectX swap chain to the application view.
Przykład selektora poświadczeń (system Windows 8)Credential picker sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker klasy do pobierania poświadczeń.This sample shows how to use the Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker class to retrieve credentials. Te poświadczenia mogą być przesyłane do interfejsów API, które ich wymagają, na przykład HttpClient .These credentials may be passed to APIs that require them, for example, HttpClient.
Przykład animacji Direct2D (system Windows 8)Direct2D animation sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Direct2D do renderowania i animowania elementu podstawowego Direct2D wzdłuż ścieżki spiralowej.This sample shows how to use Direct2D to render and animate a Direct2D primitive along a spiral path.
Udostępnianie przykładowej aplikacji docelowej zawartości (system Windows 8)Sharing content target app sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak aplikacja może odbierać zawartość udostępnioną przez inną aplikację.This sample demonstrates how an app can receive content shared from another app. Ten przykład używa klas z Windows.ApplicationModel.DataTransfer Windows.ApplicationModel.DataTransfer.Share przestrzeni nazw i.This sample uses classes from the Windows.ApplicationModel.DataTransfer and Windows.ApplicationModel.DataTransfer.Share namespaces.
Przykład Direct2D zapisywania do pliku obrazu (Windows 8)Direct2D save to image file sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje sposób renderowania na ekranie przy użyciu Direct2D i DirectWrite.This sample shows how to render to the screen using Direct2D and DirectWrite. I, jak zapisać renderowany obraz na dysku przy użyciu interfejsu API WIC.And, how to save the rendered image to disk using the WIC API.
Skalowanie zgodnie z próbką DPI (Windows 8)Scaling according to DPI sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć aplikację, która skaluje się w oparciu o gęstość pikseli ekranu.This sample describes how to build an app that scales according to the pixel density of the screen. Ładuje obrazy z prawej skali lub przesłania domyślne skalowanie.It loads images of the right scale or overrides default scaling. Ten przykład używa Windows.Graphics.Display interfejsu API.This sample uses the Windows.Graphics.Display API.
Tworzenie środowisko wykonawcze systemu Windowsowego przykładowego składnika (C#) (Windows 8)Creating a Windows Runtime in-process component sample (C#) (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć składnik w języku C#, który jest używany w kodzie klienta C++/CX, JavaScript i C#.This sample shows how to create a component in C# that's used in C++/CX, JavaScript, and C# client code. Projekt OvenServer zawiera klasę środowiska uruchomieniowego o nazwie Oven , która implementuje IOven interfejs i IAppliance interfejs.The OvenServer project contains a runtime class named Oven, which implements an IOven interface and an IAppliance interface.
Próbkowanie wypychane i okresowe powiadomień po stronie klienta (system Windows 8)Push and periodic notifications client-side sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak aplikacja kliencka może rejestrować i słuchać powiadomień wypychanych wysyłanych z serwera sieci Web.This sample shows how a client app can register and listen for push notifications sent from a web server. Powiadomienia wypychane mogą służyć do aktualizowania wskaźnika lub kafelka, zgłaszania wyskakującego powiadomienia lub uruchamiania zadania w tle.Push notifications can be used to update a badge or a tile, raise a toast notification, or launch a background task.
Przykład interfejsu API urządzenia przenośnego (system Windows 8)Portable device API sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak uzyskać dostęp do IPortableDevice interfejsu API modelu COM z aplikacji C++.This sample shows how to access the IPortableDevice COM API from a C++ app. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do IPortableDevice interfejsu API modelu COM z aplikacji klasycznej języka C++, zapoznaj się z przykładem interfejsu API com urządzeń przenośnych.To learn how to access the IPortableDevice COM API from a Desktop C++ app, refer to the Portable Devices COM API Sample.
Przykład PlayToReceiver (system Windows 8)PlayToReceiver sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć oprogramowanie do odtworzenia na odbiorniku.This sample demonstrates how to create a software Play To receiver. Aby anonsować oprogramowanie jako odbiornik, kliknij przycisk Uruchom odbiornik.To advertise the software Play To Receiver, click the Start Receiver button. Aby zatrzymać odbiornik, kliknij przycisk Zatrzymaj odbiornik.To stop the receiver, click the Stop Receiver button.
Przykład personalizacji ekranu blokady (Windows 8)Lock screen personalization sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać LockScreen interfejsu API do ustawiania obrazu ekranu blokady bieżącego użytkownika.This sample demonstrates how to use the LockScreen API to set the current user's lock screen image. Ten przykład używa klas z Windows.System.UserProfile przestrzeni nazw.This sample uses classes from the Windows.System.UserProfile namespace.
Przykład blokowania poświadczeń (system Windows 8)Credential locker sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać PasswordVault interfejsów API WinRT oraz jak używać blokady poświadczeń do przechowywania poświadczeń sieci Web.This sample demonstrates how to use the WinRT PasswordVault APIs, and how to use the credential locker to store web credentials. Konkretne scenariusze obejmują jednego użytkownika z pojedynczym zasobem i wielu użytkowników z pojedynczym zasobem.Specific scenarios include a single user with a single resource, and multiple users with a single resource.
Przykład odtwarzania wideo z natywnym aparatem multimediów C++ (Windows 8)Media engine native C++ video playback sample (Windows 8) Ten przykład ilustruje odtwarzanie wideo przy użyciu MediaEngine interfejsu API w natywnej aplikacji C++.This sample demonstrates video playback using the MediaEngine API in a native C++ app.
Przykład rozszerzeń multimediów (Windows 8)Media extensions sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać rozszerzeń multimediów.This sample demonstrates how to use media extensions. Możesz zastosować efekty do wideo, zdekodować wideo i utworzyć strumienie multimediów przy użyciu obsługi schematów.You can apply effects to video, decode video, and create media streams using scheme handlers.
Przykładowe aplikacje ekranu blokady (Windows 8)Lock screen apps sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak aplikacja może mieć obecność na ekranie blokady — ekran, który jest wyświetlany, gdy komputer jest zablokowany — z wskaźnikiem, aby udostępnić podstawowe informacje o stanie lub kafelek w celu zapewnienia bardziej szczegółowego stanu.This sample shows how an app can have a presence on the lock screen—the screen that is shown when the computer is locked—with a badge to provide basic status information or a tile to provide more detailed status.
Przykład wyświetlania tekstu XAML (system Windows 8)XAML text display sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak sterować wyglądem tekstu w aplikacji.This sample demonstrates how control the appearance of text in your app.
Przykład SimpleOrientationSensor (system Windows 8)SimpleOrientationSensor sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak używać Windows.Devices.Sensors.SimpleOrientationSensor interfejsu API.This sample shows how to use the Windows.Devices.Sensors.SimpleOrientationSensor API.
Przykładowa Sprite Direct3D (Windows 8)Direct3D sprite sample (Windows 8) Ten przykład zawiera implementację programu Direct3D z zachowań wsadowych Sprite, podobnie jak SpriteBatch interfejs API XNA.This sample provides a Direct3D implementation of sprite batch behaviors, similar to the XNA SpriteBatch API. Sprites to mapy bitowe 2-D, które mogą być przekształcone i zarządzane niezależnie w scenie 3-D, zwykle używane w grach 2-D.Sprites are 2-D bitmaps that can be transformed and managed independently in a 3-D scene, typically used in 2-D games.
Przykład Stereoscopic 3W Direct3D (Windows 8)Direct3D stereoscopic 3D sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak dodać efekt trójwymiarowości Stereoscopic do aplikacji C++ przy użyciu Direct3D.This sample demonstrates how to add a stereoscopic 3-D effect to C++ apps by using Direct3D. Przedstawiono w nim również sposób reagowania na zmiany stereo systemu w programie Direct3D.It also demonstrates how to respond to system stereo changes in Direct3D. Efekt 3-D Stereoscopic wymaga ekranu, który obsługuje stereofoniczne 3-D.The stereoscopic 3-D effect requires a display that supports stereo 3-D.
Tworzenie składnika DLL środowisko wykonawcze systemu Windows przy użyciu przykładu C++ (Windows 8)Creating a Windows Runtime DLL component with C++ sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć składnik biblioteki DLL w procesie w Microsoft Visual C++.This sample shows how to create an in-process DLL component in Microsoft Visual C++. Jest on używany w kodzie klienta C++/CX, JavaScript i C#.It's used in C++/CX, JavaScript, and C# client code. Projekt OvenServer zawiera klasę środowiska uruchomieniowego o nazwie Oven , która implementuje IOven interfejs.The OvenServer project contains a runtime class named Oven, which implements an IOven interface.
Tworzenie składnika środowisko wykonawcze systemu Windows EXE przy użyciu przykładu C++ (Windows 8)Creating a Windows Runtime EXE component with C++ sample (Windows 8) Ten przykład pokazuje, jak utworzyć składnik EXE out-of-process w Microsoft Visual C++.This sample shows how to create an out-of-process EXE component in Microsoft Visual C++. Jest on używany w kodzie klienta C++/CX, JavaScript i C#.It's used in C++/CX, JavaScript, and C# client code. Projekt OvenServer zawiera klasę środowiska uruchomieniowego o nazwie Oven , która implementuje IOven interfejs.The OvenServer project contains a runtime class named Oven, which implements an IOven interface.