basic_ostringstream — Klasabasic_ostringstream Class

Opisuje obiekt, który kontroluje Wstawianie elementów i zakodowanych obiektów do buforu strumienia klasy basic_stringbuf < elem, TR Alloc>.Describes an object that controls insertion of elements and encoded objects into a stream buffer of class basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.

SkładniaSyntax

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>, class Alloc = allocator<Elem>>
class basic_ostringstream : public basic_ostream<Elem, Tr>

ParametryParameters

AlokacjAlloc
Klasa alokatora.The allocator class.

ElemElem
Typ podstawowego elementu ciągu.The type of the basic element of the string.

ZdawczyTr
Cechy znaków wyspecjalizowane dla elementu Basic ciągu.The character traits specialized on the basic element of the string.

UwagiRemarks

Klasa opisuje obiekt, który kontroluje Wstawianie elementów i zakodowanych obiektów do buforu strumienia, z elementami typu Elem , których cechy znaku są określane przez klasę Tr , i których elementy są przydzielane przez Alokator klasy Alloc .The class describes an object that controls insertion of elements and encoded objects into a stream buffer, with elements of type Elem, whose character traits are determined by the class Tr, and whose elements are allocated by an allocator of class Alloc. Obiekt przechowuje obiekt klasy basic_stringbuf< elem, TR, Alloc>.The object stores an object of class basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.

KonstruktoryConstructors

KonstruktorConstructor OpisDescription
basic_ostringstreambasic_ostringstream Konstruuje obiekt typu basic_ostringstream .Constructs an object of type basic_ostringstream.

TypedefsTypedefs

Nazwa typuType name OpisDescription
allocator_typeallocator_type Typ jest synonimem dla alokacji parametru szablonu.The type is a synonym for the template parameter Alloc.

Funkcje członkowskieMember functions

Funkcja członkowskaMember function OpisDescription
rdbufrdbuf Zwraca adres buforu zapisanego strumienia typu pointer do basic_stringbuf < Elem , Tr , Alloc>.Returns the address of the stored stream buffer of type pointer to basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.
strstr Ustawia lub pobiera tekst w buforze ciągów bez zmiany pozycji zapisu.Sets or gets the text in a string buffer without changing the write position.

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<sstream>Header: <sstream>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

basic_ostringstream:: allocator_typebasic_ostringstream::allocator_type

Typ jest synonimem dla alokacji parametru szablonu.The type is a synonym for the template parameter Alloc.

typedef Alloc allocator_type;

basic_ostringstream:: basic_ostringstreambasic_ostringstream::basic_ostringstream

Konstruuje obiekt typu basic_ostringstream.Constructs an object of type basic_ostringstream.

explicit basic_ostringstream(ios_base::openmode _Mode = ios_base::out);

explicit basic_ostringstream(const basic_string<Elem, Tr, Alloc>& str, ios_base::openmode _Mode = ios_base::out);

ParametryParameters

_Mode_Mode
Jedno z wyliczeń w ios_base:: openmode.One of the enumerations in ios_base::openmode.

strstr
Obiekt typu basic_string.An object of type basic_string.

UwagiRemarks

Pierwszy Konstruktor inicjuje klasę bazową, wywołując basic_ostream( SB), gdzie sb jest przechowywany obiekt klasy basic_stringbuf < elem, TR, Alloc>.The first constructor initializes the base class by calling basic_ostream( sb), where sb is the stored object of class basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>. Inicjuje również SB przez wywołanie Basic_stringbuf< elem, TR, Alloc> ( _Mode | ios_base::out ).It also initializes sb by calling basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>( _Mode | ios_base::out).

Drugi Konstruktor inicjuje klasę bazową, wywołując basic_ostream ( SB).The second constructor initializes the base class by calling basic_ostream( sb). Jest on również inicjowany sb przez wywołanie basic_stringbuf< elem, TR, Alloc> (_ str, _Mode | ios_base::out ).It also initializes sb by calling basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>(_ Str, _Mode | ios_base::out).

basic_ostringstream:: rdbufbasic_ostringstream::rdbuf

Zwraca adres buforu zapisanego strumienia typu pointer do basic_stringbuf < elem, TR, Alloc>.Returns the address of the stored stream buffer of type pointer to basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.

basic_stringbuf<Elem, Tr, Alloc> *rdbuf() const;

Wartość zwracanaReturn Value

Adres buforu zapisanego strumienia typu pointer do basic_stringbuf< elem, TR, Alloc>.The address of the stored stream buffer, of type pointer to basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.

UwagiRemarks

Funkcja członkowska zwraca adres przechowywanego bufora strumienia typu pointer do basic_stringbuf< elem, TR, Alloc>.The member function returns the address of the stored stream buffer of type pointer to basic_stringbuf< Elem, Tr, Alloc>.

PrzykładExample

Zobacz basic_filebuf:: Close , aby zapoznać się z przykładem, który używa rdbuf .See basic_filebuf::close for an example that uses rdbuf.

basic_ostringstream:: strbasic_ostringstream::str

Ustawia lub pobiera tekst w buforze ciągów bez zmiany pozycji zapisu.Sets or gets the text in a string buffer without changing the write position.

basic_string<Elem, Tr, Alloc> str() const;

void str(
    const basic_string<Elem, Tr, Alloc>& _Newstr);

ParametryParameters

_Newstr_Newstr
Nowy ciąg.The new string.

Wartość zwracanaReturn Value

Zwraca obiekt klasy basic_string < elem, TR Alloc>, którego kontrolowana sekwencja jest kopią sekwencji kontrolowanej przez * ten element.Returns an object of class basic_string< Elem, Tr, Alloc>, whose controlled sequence is a copy of the sequence controlled by *this.

UwagiRemarks

Pierwsza funkcja członkowska zwraca rdbuf -> str.The first member function returns rdbuf -> str. Druga funkcja członkowska wywołuje rdbuf -> str( _Newstr ).The second member function calls rdbuf -> str( _Newstr).

PrzykładExample

Zapoznaj się z przykładem basic_stringbuf:: str str .See basic_stringbuf::str for an example that uses str.

Zobacz teżSee also

Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library
Programowanie iostreamiostream Programming
Konwencje iostreamsiostreams Conventions