Kontener Class::const_reverse_iteratorContainer Class::const_reverse_iterator

Uwaga

Ten temat znajduje się w dokumentacji języka Microsoft C++ jako niefunkcjonalny przykład kontenerów używanych w standardowej bibliotece języka C++.This topic is in the Microsoft C++ documentation as a nonfunctional example of containers used in the C++ Standard Library. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kontenery standardowej biblioteki języka C++.For more information, see C++ Standard Library Containers.

Opisuje obiekt, który może być używany jako ciągły iterator odwrotny dla kontrolowanej sekwencji.Describes an object that can serve as a constant reverse iterator for the controlled sequence.

SkładniaSyntax

typedef T8 const_reverse_iterator;

UwagiRemarks

Jest on opisany tutaj jako synonim dla nieokreślonego typu T8 (zwykle reverse_iterator < const_iterator > ).It is described here as a synonym for the unspecified type T8 (typically reverse_iterator <const_iterator>).

Zobacz teżSee also

Przykładowa Klasa konteneraSample Container Class