IAccessible.accNavigate(Int32, Object) Metoda

Definicja

IAccessibleInterfejs i wszystkie uwidocznione elementy członkowskie są częścią zarządzanej otoki dla interfejsu Component Object Model (com) IAccessible .The IAccessible interface and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) IAccessible interface.

public object accNavigate (int navDir, object varStart);
abstract member accNavigate : int * obj -> obj
Public Function accNavigate (navDir As Integer, Optional varStart As Object) As Object

Parametry

navDir
Int32

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

varStart
Object

Ten parametr jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.This parameter is intended for internal use only.

Zwraca

Object

Jeśli powiedzie się, zwraca S_OK.If successful, returns S_OK. Inne możliwe zwracane wartości można znaleźć w dokumentacji programu IAccessible::accNavigate .For other possible return values, see the documentation for IAccessible::accNavigate.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat accNavigate , zobacz IAccessible:: accNavigate.For more information about accNavigate, see IAccessible::accNavigate.

Dotyczy