IAccPropServices.SetHmenuPropStr(_RemotableHandle, UInt32, Guid, String) Metoda

Definicja

IAccPropServicesInterfejs i wszystkie uwidocznione elementy członkowskie są częścią zarządzanej otoki dla interfejsu Component Object Model (com) IAccPropServices .The IAccPropServices interface and all of its exposed members are part of a managed wrapper for the Component Object Model (COM) IAccPropServices interface.

public:
 void SetHmenuPropStr(Accessibility::_RemotableHandle % hmenu, System::UInt32 idChild, Guid idProp, System::String ^ str);
public void SetHmenuPropStr (ref Accessibility._RemotableHandle hmenu, uint idChild, Guid idProp, string str);
abstract member SetHmenuPropStr : _RemotableHandle * uint32 * Guid * string -> unit
Public Sub SetHmenuPropStr (ByRef hmenu As _RemotableHandle, idChild As UInteger, idProp As Guid, str As String)

Parametry

hmenu
_RemotableHandle

Identyfikuje element dostępny dla HMENU, który ma być oznaczony jako adnotacja.Identifies the HMENU-based accessible element to be annotated.

idChild
UInt32

Określa identyfikator elementu podrzędnego dostępnego elementu.Specifies the child ID of the accessible element.

idProp
Guid

Określa, która Właściwość dostępnego elementu ma być oznaczona adnotacją.Specifies which property of the accessible element is to be annotated.

str
String

Określa nową wartość idProp właściwości.Specifies a new value for the idProp property.

Uwagi

Więcej informacji o programie IAccPropServices znajduje się w dokumentacji dotyczącej adnotacji dynamicznej.For more information about IAccPropServices, see the documentation about Dynamic Annotation.

Dotyczy