CONTEXTMENUITEM Struktura

Definicja

Definiuje nowy element menu, podmenu lub punkt wstawiania dla AddItem(CONTEXTMENUITEM) metody.Defines a new menu item, submenu, or insertion point for the AddItem(CONTEXTMENUITEM) method.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class CONTEXTMENUITEM
public struct CONTEXTMENUITEM
type CONTEXTMENUITEM = struct
Public Structure CONTEXTMENUITEM
Dziedziczenie
CONTEXTMENUITEM

Uwagi

Kompilowanie menu skrótów rozpocznie się w katalogu głównym.Building the shortcut menu starts at the root. Każdy nowy element przechodzi na końcu podmenu lub punktu wstawiania, w którym wstawiasz element.Each new item goes at the end of the submenu or insertion point where you insert the item.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania przy użyciu struktury CONTEXTMENUITEM i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the CONTEXTMENUITEM structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy