FORMATETC Struktura

Definicja

Uogólniony format schowka zawierający urządzenie docelowe, jego aspekt lub widok danych oraz wskaźnik średniego magazynu.A generalized Clipboard format containing a target device, the aspect or view of the data, and a storage medium indicator.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class FORMATETC
public struct FORMATETC
type FORMATETC = struct
Public Structure FORMATETC
Dziedziczenie
FORMATETC

Uwagi

Struktura FORMATETC jest używana jako parametr w funkcjach OLE i metodach, które wymagają informacji o formacie danych.The FORMATETC structure is used as a parameter in OLE functions and methods requiring data format information.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania formatetc przy użyciu struktury i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the formatetc structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy