Base64UrlTextEncoder.Encode(Byte[]) Metoda

Definicja

Koduje dostarczone dane do base64 i zamienia wszystkie znaki encodable adresu URL na znaki inne niż url encodable.

public:
 static System::String ^ Encode(cli::array <System::Byte> ^ data);
public static string Encode (byte[] data);
static member Encode : byte[] -> string
Public Shared Function Encode (data As Byte()) As String

Parametry

data
Byte[]

Dane do zakodowania.

Zwraca

String

Ciąg zakodowany w formacie Base64 zmodyfikowany przy użyciu znaków innych niż encodable adresu URL

Dotyczy