OpenIdConnectOptions.SignedOutCallbackPath Właściwość

Definicja

Ścieżka żądania w ścieżce podstawowej aplikacji, w której zostanie zwrócony agent użytkownika po wylogowaniu się od dostawcy tożsamości. Zobacz post_logout_redirect_uri z http://openid.net/specs/openid-connect-session-1_0.html#RedirectionAfterLogout .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::PathString SignedOutCallbackPath { Microsoft::AspNetCore::Http::PathString get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::PathString value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.PathString SignedOutCallbackPath { get; set; }
member this.SignedOutCallbackPath : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString with get, set
Public Property SignedOutCallbackPath As PathString

Wartość właściwości

PathString

Dotyczy