WebApplication.RunAsync(String) Metoda

Definicja

Uruchamia aplikację i zwraca zadanie, które kończy się tylko po wyzwoleniu tokenu lub wyzwoleniu zamknięcia.

public System.Threading.Tasks.Task RunAsync (string? url = default);
member this.RunAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RunAsync (Optional url As String = Nothing) As Task

Parametry

url
String

Adres URL do nasłuchiwać, jeśli serwer nie został skonfigurowany bezpośrednio.

Zwraca

Task

Wartość Task reprezentująca całe środowisko uruchomieniowe od WebApplication uruchomienia do zamknięcia.

Dotyczy