CascadingValue<TValue>.Name Właściwość

Definicja

Opcjonalnie nadaje nazwę podanej wartości. Składniki podrzędne będą mogły otrzymać wartość, określając tę nazwę.

Jeśli nazwa nie zostanie określona, składniki podrzędne otrzymają wartość na podstawie typu wartości, których żądają.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string Name { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string? Name { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Dotyczy