RenderTreeFrame.ElementName Pole

Definicja

Jeśli właściwość FrameType jest równa , pobiera nazwę Element reprezentującą typ elementu. W przeciwnym razie wartość jest niezdefiniowana.

public: initonly System::String ^ ElementName;
public readonly string ElementName;
val mutable ElementName : string
Public ReadOnly ElementName As String 

Wartość pola

String

Dotyczy