AccessToken Klasa

Definicja

Reprezentuje token dostępu dla danego użytkownika i zakresów.

public ref class AccessToken
public class AccessToken
type AccessToken = class
Public Class AccessToken
Dziedziczenie
AccessToken

Konstruktory

AccessToken()

Właściwości

Expires

Pobiera czas wygaśnięcia tokenu.

GrantedScopes

Pobiera lub ustawia listę przyznanych zakresów dla tokenu.

Value

Pobiera serializowana reprezentacja tokenu.

Dotyczy