ConnectionContext.DisposeAsync Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby dla bazowego połączenia.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
abstract member DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function DisposeAsync () As ValueTask

Zwraca

ValueTask

Zakończenie ValueTask procesu po zwolnieniu zasobów.

Implementuje

Dotyczy