CngCbcAuthenticatedEncryptionSettings.HashAlgorithmProvider Właściwość

Definicja

Nazwa dostawcy, który zawiera implementację algorytmu wyznaczania wartości skrótu. Ta właściwość odpowiada parametrowi "pszImplementation" elementu BCryptOpenAlgorithmProvider. Ta właściwość jest opcjonalna.

public:
 property System::String ^ HashAlgorithmProvider { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string HashAlgorithmProvider { get; set; }
member this.HashAlgorithmProvider : string with get, set
Public Property HashAlgorithmProvider As String

Wartość właściwości

String

Uwagi

Wartość domyślna to null.

Dotyczy