AccessDeniedModel.OnGet Metoda

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do pracy bezpośrednio z kodem. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public void OnGet ();
member this.OnGet : unit -> unit
Public Sub OnGet ()

Dotyczy