UserManager<TUser>.GetUsersForClaimAsync(Claim) Metoda

Definicja

Zwraca listę użytkowników ze sklepu użytkownika, którzy mają określony adres claim .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Collections::Generic::IList<TUser> ^> ^ GetUsersForClaimAsync(System::Security::Claims::Claim ^ claim);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<TUser>> GetUsersForClaimAsync (System.Security.Claims.Claim claim);
abstract member GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
override this.GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
Public Overridable Function GetUsersForClaimAsync (claim As Claim) As Task(Of IList(Of TUser))

Parametry

claim
Claim

Oświadczenie do wyszukiwania.

Zwraca

Task<IList<TUser>>

Wartość Task<TResult> reprezentująca wynik zapytania asynchronicznego, czyli listę osób, TUser które mają określone oświadczenie.

Dotyczy