ActionDescriptor.FilterDescriptors Właściwość

Definicja

Zestaw filtrów skojarzonych z tą akcją.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::FilterDescriptor ^> ^ FilterDescriptors { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::FilterDescriptor ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::FilterDescriptor ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.FilterDescriptor> FilterDescriptors { get; set; }
member this.FilterDescriptors : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.FilterDescriptor> with get, set
Public Property FilterDescriptors As IList(Of FilterDescriptor)

Wartość właściwości

IList<FilterDescriptor>

Dotyczy