ActionDescriptor.RouteValues Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolekcję wartości tras, które muszą być podane przez routing dla wybranej akcji.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ RouteValues { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> RouteValues { get; set; }
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string?> RouteValues { get; set; }
member this.RouteValues : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string> with get, set
Public Property RouteValues As IDictionary(Of String, String)

Wartość właściwości

IDictionary<String,String>

Dotyczy