AcceptVerbsAttribute.Route Właściwość

Definicja

Szablon trasy. Może mieć wartość null.

public:
 property System::String ^ Route { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Route { get; set; }
public string? Route { get; set; }
member this.Route : string with get, set
Public Property Route As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy