BeforeAuthorizationFilterOnAuthorizationEventData.AuthorizationContext Właściwość

Definicja

Kontekst autoryzacji.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::AuthorizationFilterContext ^ AuthorizationContext { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::AuthorizationFilterContext ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.AuthorizationFilterContext AuthorizationContext { get; }
member this.AuthorizationContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.AuthorizationFilterContext
Public ReadOnly Property AuthorizationContext As AuthorizationFilterContext

Wartość właściwości

AuthorizationFilterContext

Dotyczy