IResourceFilter.OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext) Metoda

Definicja

Wykonuje filtr zasobów. Wywoływana po wykonaniu pozostałej części potoku.

public:
 void OnResourceExecuted(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResourceExecutedContext ^ context);
public void OnResourceExecuted (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResourceExecutedContext context);
abstract member OnResourceExecuted : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResourceExecutedContext -> unit
Public Sub OnResourceExecuted (context As ResourceExecutedContext)

Parametry

Dotyczy