DefaultModelBindingMessageProvider.MissingKeyOrValueAccessor Właściwość

Definicja

Komunikat o błędzie, który system powiązania modelu dodaje, gdy klucz lub wartość jest KeyValuePair<TKey,TValue> powiązana, ale nie oba.

public:
 virtual property Func<System::String ^> ^ MissingKeyOrValueAccessor { Func<System::String ^> ^ get(); };
public override Func<string> MissingKeyOrValueAccessor { get; }
member this.MissingKeyOrValueAccessor : Func<string>
Public Overrides ReadOnly Property MissingKeyOrValueAccessor As Func(Of String)

Wartość właściwości

Func<String>

Wartość String domyślna to "Wymagana jest wartość".

Dotyczy