DefaultModelMetadata.ValidatorMetadata Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję elementów metadanych dla elementów ważnych.

public:
 virtual property System::Collections::Generic::IReadOnlyList<System::Object ^> ^ ValidatorMetadata { System::Collections::Generic::IReadOnlyList<System::Object ^> ^ get(); };
public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<object> ValidatorMetadata { get; }
member this.ValidatorMetadata : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<obj>
Public Overrides ReadOnly Property ValidatorMetadata As IReadOnlyList(Of Object)

Wartość właściwości

IReadOnlyList<Object>

Dotyczy