ModelMetadata.BoundConstructor Właściwość

Definicja

Pobiera ModelMetadata wystąpienie konstruktora typu rekordu, który jest używany podczas tworzenia powiązania i walidacji.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^ BoundConstructor { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^ get(); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata? BoundConstructor { get; }
member this.BoundConstructor : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata
Public Overridable ReadOnly Property BoundConstructor As ModelMetadata

Wartość właściwości

ModelMetadata

Dotyczy