ModelMetadata.ElementType Właściwość

Definicja

Pobiera Type element dla elementów ModelType if, które Type implementują IEnumerable element .

public:
 property Type ^ ElementType { Type ^ get(); };
public Type ElementType { get; }
public Type? ElementType { get; }
member this.ElementType : Type
Public ReadOnly Property ElementType As Type

Wartość właściwości

Type

Dotyczy