PageModel.LocalRedirectPermanentPreserveMethod(String) Metoda

Definicja

Tworzy obiekt LocalRedirectResult z Permanent ustawioną wartością true i PreserveMethod ustawioną na wartość true ( Status308PermanentRedirect ) przy użyciu określonego . localUrl

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::LocalRedirectResult ^ LocalRedirectPermanentPreserveMethod(System::String ^ localUrl);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.LocalRedirectResult LocalRedirectPermanentPreserveMethod (string localUrl);
abstract member LocalRedirectPermanentPreserveMethod : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.LocalRedirectResult
override this.LocalRedirectPermanentPreserveMethod : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.LocalRedirectResult
Public Overridable Function LocalRedirectPermanentPreserveMethod (localUrl As String) As LocalRedirectResult

Parametry

localUrl
String

Lokalny adres URL, na który ma zostać przekierowany adres.

Zwraca

LocalRedirectResult

Utworzony LocalRedirectResult dla odpowiedzi.

Dotyczy