ViewContext.ViewBag Właściwość

Definicja

Pobiera dynamiczną torbę widoku.

public:
 property System::Object ^ ViewBag { System::Object ^ get(); };
public dynamic ViewBag { get; }
member this.ViewBag : obj
Public ReadOnly Property ViewBag As Object

Wartość właściwości

Object

Dotyczy