ViewContext.ViewData Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ViewDataDictionary .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ ViewData { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary ViewData { get; set; }
member this.ViewData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary with get, set
Public Property ViewData As ViewDataDictionary

Wartość właściwości

ViewDataDictionary

Dotyczy