AttributeRouteInfo.Order Właściwość

Definicja

Pobiera kolejność trasy skojarzonej z daną akcją. Ta właściwość określa kolejność wykonywania tras. Trasy o niższej wartości zamówienia są najpierw sprawdzane. Jeśli trasa nie określa wartości, otrzymuje domyślną kolejność 0.

public:
 property int Order { int get(); void set(int value); };
public int Order { get; set; }
member this.Order : int with get, set
Public Property Order As Integer

Wartość właściwości

Int32

Dotyczy