AttributeRouteInfo.SuppressLinkGeneration Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy wpis trasy skojarzony z tym modelem uczestniczy w generowaniu linków.

public:
 property bool SuppressLinkGeneration { bool get(); void set(bool value); };
public bool SuppressLinkGeneration { get; set; }
member this.SuppressLinkGeneration : bool with get, set
Public Property SuppressLinkGeneration As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy