AttributeRouteInfo.SuppressPathMatching Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy wpis trasy skojarzony z tym modelem uczestniczy w dopasowywaniu ścieżki (routing przychodzący).

public:
 property bool SuppressPathMatching { bool get(); void set(bool value); };
public bool SuppressPathMatching { get; set; }
member this.SuppressPathMatching : bool with get, set
Public Property SuppressPathMatching As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy