ViewComponent.ViewEngine Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ICompositeViewEngine .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::ICompositeViewEngine ^ ViewEngine { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::ICompositeViewEngine ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::ICompositeViewEngine ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.ICompositeViewEngine ViewEngine { get; set; }
member this.ViewEngine : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.ICompositeViewEngine with get, set
Public Property ViewEngine As ICompositeViewEngine

Wartość właściwości

ICompositeViewEngine

Dotyczy