IViewEngine.GetView(String, String, Boolean) Metoda

Definicja

Pobiera widok z danym , względem chyba że viewPath executingFilePath jest już viewPath bezwzględny.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::ViewEngineResult ^ GetView(System::String ^ executingFilePath, System::String ^ viewPath, bool isMainPage);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.ViewEngineResult GetView (string executingFilePath, string viewPath, bool isMainPage);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.ViewEngineResult GetView (string? executingFilePath, string viewPath, bool isMainPage);
abstract member GetView : string * string * bool -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.ViewEngineResult
Public Function GetView (executingFilePath As String, viewPath As String, isMainPage As Boolean) As ViewEngineResult

Parametry

executingFilePath
String

Ścieżka bezwzględna do aktualnie wykonywanego widoku, jeśli jest dostępna.

viewPath
String

Ścieżka do widoku.

isMainPage
Boolean

Określa, czy znaleziona strona jest stroną główną akcji.

Zwraca

ViewEngineResult

W ViewEngineResult przypadku lokalizowania widoku.

Dotyczy