DocumentParseCompleteEventArgs.TreeStructureChanged Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy struktura drzewa została faktycznie zmieniona od czasu poprzedniej ponownej analizy.

public:
 property bool TreeStructureChanged { bool get(); void set(bool value); };
public bool TreeStructureChanged { get; set; }
member this.TreeStructureChanged : bool with get, set
Public Property TreeStructureChanged As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy