RoutePatternPart.IsParameter Właściwość

Definicja

Zwraca wartość true, jeśli ta część jest parametrem trasy. W przeciwnym razie zwraca wartość false.

public:
 property bool IsParameter { bool get(); };
public bool IsParameter { get; }
member this.IsParameter : bool
Public ReadOnly Property IsParameter As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy