KestrelServerLimits.MaxRequestLineSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalny dozwolony rozmiar wiersza żądania HTTP.

public:
 property int MaxRequestLineSize { int get(); void set(int value); };
public int MaxRequestLineSize { get; set; }
member this.MaxRequestLineSize : int with get, set
Public Property MaxRequestLineSize As Integer

Wartość właściwości

Int32

Uwagi

Wartość domyślna to 8 192 bajtów (8 KB).

Dotyczy