DefaultHubLifetimeManager<THub>.OnConnectedAsync(HubConnectionContext) Metoda

Definicja

Wywoływana po nawiązaniu połączenia.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectedAsync(Microsoft::AspNetCore::SignalR::HubConnectionContext ^ connection);
public override System.Threading.Tasks.Task OnConnectedAsync (Microsoft.AspNetCore.SignalR.HubConnectionContext connection);
override this.OnConnectedAsync : Microsoft.AspNetCore.SignalR.HubConnectionContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function OnConnectedAsync (connection As HubConnectionContext) As Task

Parametry

connection
HubConnectionContext

Połączenie.

Zwraca

Task

Wartość Task reprezentująca połączenie asynchroniczne.

Dotyczy