BuildPropertyGroupCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję BuildPropertyGroup obiektów.Represents a collection of BuildPropertyGroup objects.

public ref class BuildPropertyGroupCollection : System::Collections::ICollection
public class BuildPropertyGroupCollection : System.Collections.ICollection
type BuildPropertyGroupCollection = class
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class BuildPropertyGroupCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
BuildPropertyGroupCollection
Implementuje

Właściwości

Count

Pobiera wartość wskazującą liczbę BuildPropertyGroup obiektów w kolekcji.Gets a value indicating the number of BuildPropertyGroup objects in the collection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu BuildPropertyGroupCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the BuildPropertyGroupCollection is synchronized (thread safe).

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do BuildPropertyGroupCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the BuildPropertyGroupCollection.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą kolekcję do zgodnego jednowymiarowego Array , rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the entire collection to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Pobiera moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez BuildPropertyGroupCollection .Gets an enumerator that iterates through the BuildPropertyGroupCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy