ITaskItem2.SetMetadataValueLiteral(String, String) Metoda

Definicja

Umożliwia ustawienie dla elementu metadanych niestandardowych.Allows a piece of custom metadata to be set on the item. Przyjęto założenie, że wartość przeniesiona nie jest ucieczką i w razie potrzeby wyprowadza wartość w celu utrzymania jej wartości.Assumes that the value passed in is unescaped, and escapes the value as necessary in order to maintain its value.

public:
 void SetMetadataValueLiteral(System::String ^ metadataName, System::String ^ metadataValue);
public void SetMetadataValueLiteral (string metadataName, string metadataValue);
abstract member SetMetadataValueLiteral : string * string -> unit
Public Sub SetMetadataValueLiteral (metadataName As String, metadataValue As String)

Parametry

metadataName
String

Nazwa metadanych.The metadata name.

metadataValue
String

Wartość metadanych.The metadata value.

Uwagi

Wprowadzenie możliwości usunięcia nazwy właściwości, chociaż nie jest to oczywiste, jest to udoskonalenie w zakresie setmetadata.Taking the opportunity to fix the property name, although this doesn't make it obvious it's an improvement on SetMetadata.

Dotyczy