UnregisterAssembly.AssemblyListFile Właściwość

Definicja

Plik pamięci podręcznej dla rejestru/UnregisterAssembly —.The cache file for Register/UnregisterAssembly. Niezbędny do UnregisterAssembly —.Necessary for UnregisterAssembly to do the proper clean up.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ AssemblyListFile { Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ get(); void set(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ value); };
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem AssemblyListFile { get; set; }
member this.AssemblyListFile : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem with get, set
Public Property AssemblyListFile As ITaskItem

Wartość właściwości

ITaskItem

Informacje o stanie między zadaniem RegisterAssembly — a zadaniem UnregisterAssembly — .Information about the state between the RegisterAssembly task and the UnregisterAssembly task.

Uwagi

Jeśli ta właściwość jest określona, Assemblies właściwości i TypeLibFiles są ignorowane.If this property is specified, the Assemblies and TypeLibFiles properties are ignored.

Dotyczy