SetCookieHeaderValue.Value Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość pliku cookie.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment Value { Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment get(); void set(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment value); };
public string Value { get; set; }
public Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment Value { get; set; }
member this.Value : string with get, set
member this.Value : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment with get, set
Public Property Value As String
Public Property Value As StringSegment

Wartość właściwości

String
StringSegment

Dotyczy