FrameworkServices.Authorization Pole

Definicja

Deskryptor usługi autoryzacji.

public: static initonly Microsoft::ServiceHub::Framework::ServiceRpcDescriptor ^ Authorization;
public static readonly Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceRpcDescriptor Authorization;
 staticval mutable Authorization : Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceRpcDescriptor
Public Shared ReadOnly Authorization As ServiceRpcDescriptor 

Wartość pola

ServiceRpcDescriptor

Uwagi

Ten deskryptor definiuje domyślny protokół używany do komunikowania się z IAuthorizationService . Żądania dla tej usługi powinny obejmować poświadczenia klienta, aby personifikować klienta innego niż proces lokalny obsługujący usługę autoryzacji.

Dotyczy