ServiceBrokerExtensions.GetPipeAsync(IServiceBroker, ServiceMoniker, CancellationToken) Metoda

Definicja

Żąda dostępu do niektórych usług za przez IDuplexPipe .

public static System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.IDuplexPipe>? GetPipeAsync (this Microsoft.ServiceHub.Framework.IServiceBroker serviceBroker, Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceMoniker serviceMoniker, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
static member GetPipeAsync : Microsoft.ServiceHub.Framework.IServiceBroker * Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceMoniker * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.IDuplexPipe>
<Extension()>
Public Function GetPipeAsync (serviceBroker As IServiceBroker, serviceMoniker As ServiceMoniker, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As ValueTask(Of IDuplexPipe)

Parametry

serviceBroker
IServiceBroker

Broker usług.

serviceMoniker
ServiceMoniker

Moniker usługi.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania.

Zwraca

ValueTask<IDuplexPipe>

Rura dupleksowa, która może być używana do komunikacji z usługą; lub wartość null , jeśli nie można znaleźć pasującej usługi. Ta należy usunąć, gdy nie jest już wymagane.

Wyjątki

Zgłaszany w przypadku wystąpienia błędu odnajdowania lub aktywacji usługi lub gdy jedyną opcją aktywacji usługi jest aktywacja hosta usługi lokalnej, ponieważ to Przeciążenie nie akceptuje ServiceRpcDescriptor parametru.

Dotyczy