InvalidUdtException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Przesyła strumieniowo wszystkie właściwości InvalidUdtException do klasy SerializationInfo dla danego StreamingContext.Streams all the InvalidUdtException properties into the SerializationInfo class for the given StreamingContext.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ si, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo si, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (si As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

Uwagi

Ta metoda jest obecna w klasie InvalidUdtException, aby można było serializować klasę.This method is present in the InvalidUdtException class to make the class serializable.

Dotyczy