ConstReverseBidirectionalIterator<TValue>.prev Metoda

Definicja

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

public:
 virtual void prev();
public virtual void prev ();
abstract member prev : unit -> unit
override this.prev : unit -> unit
Public Overridable Sub prev ()

Implementuje

Dotyczy