IOutputIterator<TValue>.get_ref Metoda

Definicja

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

public:
 TValue % get_ref();
public ref TValue get_ref ();
abstract member get_ref : unit -> 'Value
Public Function get_ref () As TValue

Zwraca

TValue

Odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.A reference to the element that the iterator is currently pointing to.

Dotyczy